מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  הנחיות למבצעי ומנחי הפרויקט

  1. כללי:
  המחלקה להנדסת אנרגיית גז ונפט בבית הספר להנדסה של המכללה האקדמית כנרת, מכשירה מהנדסים בתוכנית ארבע שנתית. כחלק מתוכנית הלימודים, נדרשים הסטודנטים לבצע פרויקט גמר. במסגרת הפרויקט, על הסטודנטים לבצע משימות בעלות תוכן הנדסי או מחקרי. ביה"ס רואה בפרויקטים אלה מרכיב חשוב ביותר בתהליך הכשרתו של הסטודנט והפיכתו למהנדס מועיל לתעשייה. ביה"ס מעודד את הסטודנטים לבצע את הפרויקטים בשיתוף פעולה עם תעשייה, ועושה כל מאמץ לסייע להם להשיג יעד זה.הסטודנטים מבצעים את פרויקט הגמר בשנת הלימודים הרביעית, אך יכולים להתחיל לעבוד על הפרויקט עם סיום לימודי השנה השלישית בחודשים יולי או אוגוסט ובלבד שהרקע התיאורטי הנדרש לקיום הפרויקט נלמד כבר על ידם.
  הפרויקט מבוצע בדרך כלל ע"י זוג סטודנטים או ע"י סטודנט בודד המשקיעים בביצועו כ – 400 שעות לסטודנט.

  2. אופי פרויקט הגמר:
  פרויקט הגמר אמור להציב לסטודנטים משימה הנדסית משמעותית, המביאה לידי ביטוי את החומר הנלמד וכן
  יכולות חשיבה ומיומנות אשר נרכשו במהלך הלימודים.
  על הסטודנטים לעסוק במסגרת הפרויקט בכל השלבים:
  הגדרת מטרת הפרויקט.

  • ניסוח המשימות הנדרשות ותכנית העבודה.
  • יישום הפתרון.
  • הגשה והצגה של הפרויקט בפני גורמים השופטים אותו.
   ככלל, על נושא הפרויקט להוות אתגר הנדסי מספיק אך להתאים להיקף שנקבע לביצוע הפרויקט ולרמת הידע של
   הסטודנטים העומדים לפני סיום לימודי ההנדסה.

  הפרויקט יהיה בעל אחד משלושה המאפיינים הבאים:
  א. פרויקט תכן: בו יתכנן הסטודנט מערכת תשתית בתחום הגז/הנפט או מערכת בתחומי האנרגיה המתחדשת (שמש, רוח)/ביו-מסה/תעשייה פטרוכימית. הפרויקט יכלול מרכיבים של תכנון כללי ומפורט וייערך על בסיס הנחיות תכנון בכל תחום אשר משרדי התכנון בישראל פועלים כיום על פיהם.
  ב. פרויקט מחקר: בפרויקט זה יבחן הסטודנט הנחה הנדסית ספציפית הקשורה בתחום הלימודים. הפרויקט יכלול סקר ספרותי רחב המהווה את הרקע התיאורטי להנחת המחקר וכן חלק של פיתוח תיאורטי או ניסויי בו תיבחן ההנחה. תוצאות הפרויקט ינותחו והסטודנט יגיש את מסקנותיו במתכונת של דווח על מחקר או של
  מאמר מדעי.
  ג. פרויקט פיתוח: בפרויקט זה ייקח הסטודנט חלק בפרויקט של פיתוח מוצר/תוכנה בתחום האנרגיה.
  הסטודנט יכול לעבוד כחלק מצוות ובלבד שמטלותיו והתוצאות הנובעות מהן בוצעו על ידו. הסטודנט יכול ליזום את הרעיון לפיתוח. בדומה לפרויקט מחקרי, יכלול פרויקט הפיתוח סקר ספרותי רחב המהווה את הרקע התיאורטי לרעיון/מוצר המפותח וכן חלק ניסויי בו ייבחן המוצר. תוצאות החלק הניסויי ינותחו
  והסטודנט ייגש את מסקנותיו במתכונת של דווח על מחקר.

  3. היקף פרויקט הגמר:
  בפרויקט הגמר יוגדרו אבני דרך.
  אבן הדרך הראשונה תכלול הגשת לו"ז מפורט.
  אבן הדרך השנייה תכלול הגשת דו"ח ביניים שתכולתו בהתאם לאופי הפרויקט כמפורט להלן:

  • פרויקט תוכן: הגדרת המשימה, רקע (נתוני התכן), מסמכים ישימים (הנחיות גופי תכנון) על פיהם מתבצע הפרויקט, תכנון מוקדם (design preliminary), לוח זמנים לתכנון המפורט/יתרת הפרויקט.
  • פרויקט מחקר: רקע ספרותי נרחב, הגדרת הנחת המחקר, תכנית עבודה למחקר, תיאור מערכות המחקר, תוצאות ראשוניות.
  • פרויקט פיתוח: רקע ספרותי נרחב, הגדרת המוצר/התוכנה/התהליך המפותח, תיאור מערכות הניסויית, תוצאות ראשוניות.
   הגשת אבן הדרך השנייה ואישורה תהווה תנאי להתקדמות הפרויקט. המנחה והמלווה האקדמי יקבעו ציון עבור הכנת אבן הדרך השנייה.

  4. לוח זמנים:
  א. עד סוף סמסטר א' (סוף תקופת המבחנים) של שנה"ל הרביעית יגישו הסטודנטים את הצעת הפרויקט והוא יאושר בכפוף לשינויים/עדכונים. תכולת הצעת הפרויקט תוגש בהתאם לנספח א והוא יוגש על פי הפורמט המפורט בנוהל
  להגשת מסמכים של המחלקה.
  ב. תוך שבועיים מתחילת הסמסטר השני לשנת לימודיהם הרביעית יגישו הסטודנטים לאישור תכנית עבודה הכוללת לו"ז מפורט לפרויקט – אבן דרך ראשונה.
  ג. תוך עשרה שבועות מהתחלת הסמסטר השני לשנת לימודיהם הרביעית יגישו הסטודנטים את דו"ח הביניים כפי שתואר בסעיף 3 – אבן דרך שנייה
  ד. מועד אחרון להגשת דו"ח סופי לפרויקט הוא היום הראשון לתחילת שנת הלימודים בשנה העוקבת.
  הגשה לאחר מועד זה תגרור תוספת תשלום בגובה %10 מגובה שכר לימוד שנתי.
  ניתן יהיה להגיש פרויקט, לכל המאוחר (בתוספת התשלום), עד היום האחרון של סמסטר א' בשנה העוקבת.
  סטודנט אשר לא יגיש את הפרויקט בטווח המועדים שצוינו לא יהיה זכאי לקבל תעודת בוגר בשנה זו.

  5. הנחייה:
  א. לכל פרויקט ממונה מנחה, בעל ניסיון בתחום התוכן של הפרויקט.
  ב. על המנחה להיות:

  • בעל ניסיון מעשי ותיאורטי בתחום התוכן של הפרויקט.
  • בעל תואר אקדמי בתחום הרלוונטי. תואר שני או שלישי יתרון, אך אינו תנאי להנחיה, אם למנחה יש ניסיון מתאים. כאשר המנחה אינו בעל תואר אקדמי מתאים, ימנה האחראי לפרויקטים "מלווה אקדמי" אשר יקבל
   באופן שוטף דיווח על התקדמות הפרויקט ויוכל להתערב במידת הצורך. המלווה האקדמי ישתתף בבחינה ובמתן הציון.
  • מינוי המנחה ייכנס לתוקף עם חתימת ראש המחלקה בביה"ס להנדסה (או מי שמונה מטעמו לצורך זה) על טופס הבקשה לאישור פרויקט.
  • מועמד להנחיה שאינו עונה על המתואר לעיל, מועמדותו תובא לדיון ולאישור ע"י ראש המחלקה ודיקן ביה"ס להנדסה.

  ג. תפקידי המנחה:

  • המנחה יקיים עם הסטודנטים מבצעי הפרויקט פגישות סדירות. היקף שעות המפגש עם הסטודנטים משתנה ממנחה למנחה, מפרויקט לפרויקט ומצוות לצוות. הפגישות יוכלו להתקיים בתעשייה, במכללה או במקום אחר שיתואם בין המנחה לבין הסטודנטים.
  • המנחה ירשום בכל פגישה פרוטוקול בו יצוינו עיקרי הדברים שנדונו בפגישה (התקדמות, בעיות, מטלות להמשך). סיכומים אלה יוגשו לביה"ס להנדסה בסיום הפרויקט (או קודם לכן בהתאם לפניית ראש המחלקה).
  • המנחה יהיה נוכח במפגש הבחינה (הגנה) על הפרויקט ויהיה שותף בקביעת הציונים (בכל אחד מחלקי הפרויקט).

  ד. תשלום למנחה:

  תשלום למנחה הפרויקט הוא עבור ההנחיה והליווי אותו מקבלים הסטודנטים, הערכת התוצאה המוגשת וקביעת
  הציון המסכם. מצ"ב דף הסבר.

  6. אמצעים לביצוע הפרויקט:
  א. הפרויקט יוכל להתבצע במכללה, במפעל/חברה/משרד התכנון או בשילוב ביניהם.
  ב. המפעל/חברה/משרד התכנון יצטרך לספק מכשור, כלי תכן ורכיבים שלא יהיו זמינים במכללה, ולאפשר גישה למתקנים במפעל/חברה/משרד התכנון, בהתאם לצורך (למשל תוכנות סימולציה או מתקני בדיקה).

  7. הגשות:
  דו"ח אבן דרך שנייה
  יוגש בפורמט אחיד לפי "הנחיות לסטודנט לעריכת דוח פרויקט גמר". בשני עותקים באוגדן חצי שקוף חתום ע"י המנחה. עותק אחד יוגש למנחה להערכה, ועותק שני יוגש לביה"ס ויועבר לאחראי על הפרויקטים.
  החוברת תודפס בשחור לבן למעט דפים בהם נכללים שרטוטים או רכיבים אחרים בהם לצבע יש משמעות בהבנתם.

  הדו"ח הסופי

  מועד הגשת הדו"ח יהיה כמוגדר בסעיף 4ד לעיל.
  אופן הגשת הדו"ח הסופי יהיה זהה לאופן הגשת אבן דרך שנייה.
  יחד עם הגשת הדו"ח הסופי, על הסטודנטים להגיש את דו"ח אבן הדרך השנייה עם הערות הבדיקה ע"מ לוודא את הטמעתם בדו"ח הסופי.

  לאחר הצגת הפרויקט, והטמעת התיקונים במידה וידרשו, הסטודנטים יגישו את ספר הפרויקט הסופי באופן הבא:

  • ספר הפרויקט כרוך בכריכה חמה. בנוסף, יש להגיש בנפרד את דו"ח אבן הדרך השנייה )האוגדן עם הערות ראש המחלקה( למטרת הבדיקה. דוגמאות ניתן לראות במשרד רכזת המחלקה.
  • דיסק הכולל את הפרויקט כקובץ WORD + מפות וקבצי שרטוט במידה ויש, מצגת כקובץ power point ,וכרזה כקובץ point power (יועבר לספריה).
  • קבצים הכוללים את הפרויקט כקובץ WORD + מפות וקבצי שרטוט במידה ויש, מצגת כקובץ power point ,וכרזה כקובץ point power (יישאר כגיבוי במחלקה).
  • מצגת תבוצע ב – point power בהיקף מרבי של 20 שקפים ותכלול את המטרה/מטרות, ממצאים מהספרות, שיטת העבודה, ממצאים עיקריים, מסקנות, המלצות להמשך.
  • כרזה (poster) להשלמת הפרויקט בו יוצגו עיקרי הפרויקט (highlights) הכרזה תהיה ברוחב 120 ס"מ ובגובה 90 ס"מ. ניתן להכין כרזה כזו באמצעות point power או באמצעות כלי אחר. בד"כ הכרזה תציג
   שקפים נבחרים מתוך מצגת הפרויקט.
   ניתן לראות דוגמאות ולהיעזר באתר:
   http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign
   אפשר, אך אין חובה, לצרף גם עותק מודפס של הכרזה.

  8. ציונים בפרויקט:
  כאמור לעיל, הפרויקט מחולק בפועל לשני חלקים אשר בעבור כל אחד מהן ניתן לסטודנט/ים ציון. לצורך מתן הציון יועבר לבוחנים טופס הערכה אשר כולל בין היתר טבלה המהווה כלי עזר לקביעת הציון.
  הציון בשני חלקיו של הפרויקט יורכב כך:
  8.1 ציון על החלק הראשון של הפרויקט (אבן דרך שניה)
  הציון על חלק זה של הפרויקט יורכב משני רכיבים:
  א. ביצוע הפרויקט: המנחה ייתן הערכה אישית לכל אחד מהסטודנטים המבצעים את הפרויקט
  ב. דו"ח חלק ראשון (אבן דרך שניה) – המנחה והמלווה האקדמי (אם מונה כזה) ומרכז הפרויקטים במחלקה (אם אחר מהמלווה האקדמי) ייתנו הערכה משותפת לסטודנטים על הדו"ח שהוגש.
  ציון המנחה על ביצוע הפרויקט יהווה %50 מהציון הסופי*
  (*במקרה בו הציון שנתן המנחה על ביצוע הפרויקט יהיה שונה ב – 15 נקודות (מתוך 100 )או יותר מממוצע הציון שנתנו יתר הבוחנים על הדו"ח, יהווה הציון על ביצוע הפרויקט 33% מהציון בלבד והציון הממוצע על הדו"ח יהווה 66%.)
  משקל אבן דרך שניה הינו 4 נ"ז והציון יוענק על העבודה במהלך הסמסטר ועל הדו"ח.
  הערות לדו"ח ותיקונים יבוצעו ע"י הסטודנטים ויוטמעו בדו"ח הסופי שיכלול את שני החלקים כמסמך מאוחד.

  8.2 ציון על החלק השני של הפרויקט (דו"ח סופי)
  הציון על חלק זה של הפרויקט יורכב משלושה רכיבים:
  א. ביצוע הפרויקט: המנחה ייתן הערכה אישית לכל אחד מהסטודנטים המבצעים את הפרויקט.
  ב. דו"ח סופי – המנחה והמלווה האקדמי (אם מונה כזה) ומרכז הפרויקטים במחלקה ייתנו הערכה משותפת לסטודנטים על הדו"ח שהוגש.
  ג. המצגת/בחינה – המנחה והמלווה האקדמי (אם מונה כזה) ומרכז הפרויקטים במחלקה ייתנו הערכה משותפת לסטודנטים על המצגת.

  בחלקו השני של פרויקט הציון יורכב כדלקמן:
  ביצוע הפרויקט והדו"ח הסופי יזכו בציון מרבי של 75 נקודות.
  המצגת/בחינה תזכה בציון מרבי של עד 25 נקודות.

  ציון המנחה על ביצוע הפרויקט יהווה 50% מתוך 75 הנקודות הניתנות על הביצוע והדו"ח** (**במקרה בו ממוצע הציונים שנתן המנחה על ביצוע הפרויקט יהיה שונה ב – 15 נקודות (מתוך 100) או יותר מממוצע הציון שנתנו יתר הבוחנים על הדו"ח יהווה הציון על ביצוע הפרויקט 33% מתוך ה – 75 נקודות והציון הממוצע על הדו"ח יהווה 66%).

  9. "קנסות":
  א. אי עמידה בתנאי הפרויקט, עלולה להביא לביטול הרישום בקורס או לציון נכשל.
  ב. איחור בהגשת דוחות אבני הדרך יגרום להורדת ניקוד מהציון הסופי של הקורס על כל שבוע איחור. איחור של מעבר לשבועיים עשוי לגרום לפסילת הפרויקט.
  ג. אי הגשת המצגת פירושה מתן ציון 0 למצגת.
  ד. במקרה שהדו"ח או המצגות יהיו לא קבילים, לא תאושר ההגשה והמשמעות היא ציון "לא עובר" בקורס.

  10. פרטי קשר:
  לפניות וברורים בנושאים טכניים ותוכניים הקשורים להנחיה ניתן לפנות לפרופ' אברהם שיצר, ראש, ו/או למר גדי מנדלסון, סגן ראש המחלקה להנדסת אנרגיית גז ונפט בביה"ס להנדסה או לגב' הילה סעדה, רכזת המחלקה בטלפון:
  פרופ' אברהם שיצר – נייד: 8958815-050 או במייל: mersasa@kinneret.ac.il
  מר גדי מנדלסון – נייד: 8374927-052 או במייל: gadmen@gmail.com
  גב' הילה סעדה – משרד: 6653822-04 או במייל: hila@kinneret.ac.il