תקנון שכר לימוד לתואר שני

מנהלת מדור שכר לימוד: הגב' רותי לחמני
רכזת גביה: הגב' נטלי לוי
רכזת גביה: הגב' איבתיהאל אמארה

טל: 04-6653719, 04-6653720

מייל לפניותsl@kinneret.ac.il , slimud@kinneret.ac.il    

שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 9:00-12:00
מענה טלפוני:בימים א-'ה' בין השעות 13:30:14:30
בנין טריגובוף קומה שניה חדר מס' 6210

מידע כללי:

כל סטודנט מחוייב לקרוא את הנוהל שלהלן בעת ההרשמה ללימודים/לקורסים ולהתעדכן בשינויים בו.
הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות אישיות.

תקנון זה יפורסם באתר המכללה ובכתב ההתחייבות הכספית בפורטל הסטודנט מכלול 3, כמו כן התקנון נשלח לסטודנט בדואר ביחד עם שובר מקדמה וטפסי הסדרי תשלום שכר לימוד.

מדיניות פרטיות:

לאור הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, בכל הנוגע למידע על שכר-לימוד רשאית הנהלת המכללה להעביר מידע כאמור על תלמיד רק לתלמיד עצמו, והעברת מידע כאמור לקרוביו של התלמיד, אף אם אלה בגדר בן/בת זוג, הורים או אחים או קרובי משפחה אחרים אסורה (הכל בכפוף ובהתאם להוראות החוק ו/או כל דין).
העברת מידע כאמור על התלמיד לאחר, תותר בהתאם להוראות החוק ו/או כל דין ו/או אם יוצג במשרדי מדור שכר לימוד יפוי כח שנחתם כדין על ידי התלמיד, המאפשר מסירת מידע.

אתר האינטרנט מאובטח לצורך תשלומים בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS.

הוראות כלליות:

שכר הלימוד הבסיסי לשנה"ל תשפ"ד יקבע על פי מדד יולי 2023 שיתפרסם בתאריך 16/8/2023 ויפורסם באתר המכללה ובפורטל הסטודנט עד לתאריך 15/10/2023
מדד זה מהווה בסיס לחישובי שכר הלימוד המורכב משכר לימוד בסיסי בתוספת הצמדה למדד.

שירותי מידע- פורטל סטודנט

המכללה רשאית לחסום את נגישות הסטודנט למידע עקב אי הסדרת תשלומים למכללה.
סטודנט שתהיה לו יתרת חוב בשכ"ל/מעונות/תשלומים נלווים/אחר, תחסם בפניו הגישה לפורטל האישי ול – moodle. כמו כן לא יהיה זכאי להנפקת כרטיס נבחן ו/או לקבל כל אישור רשמי אחר של המוסד. (דף חשבון, אישור גובה שכ"ל, אישור על ציונים, אישור לסיום תואר וכדומה).

אישור נבחן

סטודנט שהסדיר את כל חובותיו הכספיים, יוכל להנפיק אישור נבחן מהפורטל האישי שלו.

זכאות לתואר

לאחר קבלת כל הציונים , על הסטודנט להגיש בקשת זכאות לתואר, תנאי אישור הזכאות הינו סילוק כל החובות הכספיים של הסטודנט למכללה בכל נושא שהוא במהלך כל שנות לימודיו)

מרכיבי שכר הלימוד לתואר שני:

 • בהתאם להודעת המועצה להשכלה גבוהה מיום 17.8.2023 גובה שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתלמידי תואר שני לישראלים לשנת הלימודים תשפ"ד הוא 15,265 ₪. (צמוד למדד יולי 2023)
 • סטודנט זר (שאינו תושב ישראלי) ישלם תוספת של 25% על האמור לעיל- 19,081 ₪ (צמוד למדד יולי 2023)
  גובה שכר הלימוד לתואר שני זהה במסלול ללא תזה ובמסלול עם תזה.
 • שכר לימוד שמשולם ישירות למכללה ע"י מקום עבודה, מוסד ציבורי או ממשלתי, חייב בתוספת של 25%.
  לא יגבה שכר לימוד בגין קורסים שנלמדו בלימודים לתואר שני במוסד מוכר להשכלה ואשר בגינם ניתן פטור אקדמי ע"י מדור סטטוס.
 • סטודנט שקיבל הכרות מלימודים קודמים ופטור בשל כך מחלק מהקורסים בתכנית, חישוב שכר הלימוד עבורו יבוצע יחסית לתכנית הלימודים ולא פחות מ-50% מגובה שכר הלימוד המלא לשנה.
 • משך הלימודים התקני לתואר שני עד לסיום חובות השמיעה הינו שנתיים.
 • סטודנט לתואר שני ישלם 200% שכר לימוד מלא במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו (100% בכל אחת מהשנים) , ללא קשר למספר השעות הרשום בתכנית הלימודים האישית שלו.
 • סטודנט הפורס את לימודיו מעבר לשנתיים ונותרו לו עד 5 נ"ז לסיום התואר ישלם שכר לימוד לפי 2.5% לכל נ"ז (382 ₪ צמוד למדד יולי 2023) מגובה שכר הלימוד הבסיסי המלא לתואר שני בתוספת 10% תקורה (1,527 ₪ צמוד למדד יולי 2023) + תשלומים נלווים.
 • סטודנט הפורס את לימודיו מעבר לשנתיים ונדרש להשלים מעל ל-5 נ"ז, ישלם בכל שנה נוספת 50% משכר הלימוד המלא ללא קשר למספר נקודות הזכות הרשומות עבורו בתכנית הלימודים בתוספת תקורה בשיעור 10% (1,527 ₪ צמוד למדד יולי 2023) משכר הלימוד המלא+ תשלומים נלווים.
 • סטודנט שלא סיים את לימודיו לאחר שתי שנות לימוד או סטודנט שסיים את חובות השמיעה ואינו רשום לקורסים ונותרו לו עבודה או בחינה (גם אם יש אישור אקדמי לאיחור), ישלם תקורה בגובה 10%( 1,527 ₪ צמוד למדד יולי 2023 ) משכר הלימוד המלא עד למועד זכאותו לתואר.
 • סטודנט לתואר שני המתקבל כתלמיד "על תנאי" ונדרש במקביל ללימודיו בתכנית ללמוד קורסי השלמות, ישלם בעבור לימודי ההשלמות 2.5% לכל נ"ז (382 ₪ צמוד למדד יולי 2023) מגובה שכר הלימוד הבסיסי המלא לתואר שני על כל נקודת זכות.

תשלומים נלווים

הסטודנטים יחויבו בתשלומים הנלווים הבאים:

 

 • תשלום רשות: דמי רווחה ושירותים – 150 ₪. שירותי הרווחה כוללים: בטוח נגד תאונות אישיות, שירות sms, שירותי מידע, אינטרנט אלחוטי בקמפוס ותא קולי, סריקת מבחנים, פתיחת כרטיס קורא בספריה ללא תשלום , שירותי דיקאנט: מילגות וסיוע כלכלי, סיוע לימודי – שיעורי עזר וסדנאות – תשלום זה הינו וולנטרי וניתן לוותר על תשלום רשות זה לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים ובכפוף להודעה במייל או בכתב למדור שכר לימוד. סכום הזיכוי יקוזז מתשלומי שכר הלימוד.
 • תשלום רשות: אגודת הסטודנטים – 195 ₪: הסטודנט יחויב מראש בתשלום עבור אגודת הסטודנטים בסך 195 ש"ח. ניתן לחתום על כתב ויתור במשרד האגודה עד 15.11.2023 , לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי חבר. סכום הזיכוי יקוזז מתשלומי שכר הלימוד.
 • תשלום חובה – דמי אבטחה – 380 ₪.
 • תשלום חובה – תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג – 10 ₪.

אישורים וכרטיס נבחן:

 1. אישור לימודים – 3 עותקים חתומים (עם תחילת הלימודים).
 2. אישור זכאות לתואר – 3 עותקים חתומים.
 3. אישור מצב לימודים – בתשלום 25 ₪.
 4. גיליון ציונים חתום עברית/אנגלית – 25 ₪.
 5. עבור כל בקשה נוספת ישלם הסטודנט 25 ₪.
 6. אישורים נוספים יפורסמו במועד מאוחר יותר.
 7. אישור גובה שכר לימוד וכרטיס נבחן ללא תשלום ניתן להוציא ממסוף המידע – מכלול 3 באינטרנט.

הסדרי התשלום ומועדם:

  1. תשלום ראשון – מקדמה ע"ח שכר לימוד כתנאי להרשמה ולעריכת תכנית הלימודים בגובה 3,500 לפי הפרוט הבא: 2,785 ש"ח – שכ"ל לתואר ראשון, 380 ש"ח – דמי אבטחה, 150 ש"ח– דמי רווחה ושירותים,  195 ₪ – אגודת הסטודנטים,       10 ₪ – תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג
  2. תשלום מראש של שכר הלימוד – סטודנט לתואר שני המעוניין לשלם מראש את כל שכר הלימוד יוכל לפנות למדור שכר לימוד לקבלת שובר תשלום ולשלם עד ליום פתיחת שנה"ל ויהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5%. (ההנחה אינה חלה על תשלומים נלווים)
  3. תשלום יתרת שכ"ל באמצעות הוראה לחיוב חשבון שתבוצע ב- 6 תשלומים שווים וצמודים למדד לצרכן בכל 16 לחודש.

        מועדי התשלום: נובמבר 2023-אפריל 2024.

  1. תשלום יתרת שכ"ל באמצעות הוראת קבע בכרטיסי אשראי ב-6 תשלומים שווים וצמודים למדד לצרכן בכל 16 לחודש.

  מועדי התשלום: נובמבר 2023-אפריל 2024.

  (במידה וה-16 לחודש יוצא היום שאיו מוגדר כיום עבודה (שבת או חג), החיוב יתבצע ביום העסקים העוקב.

החזרת כספים בגין הפסקת לימודים או ביטול הרשמה:

החזרת כספים בגין הפסקת לימודים או  ביטול הרשמה: (לשנה"ל תשפ"ד)

החליט הסטודנט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב למזכירות המחלקה, ע"ג טפסי הודעה על הפסקת לימודים. לא תטופלנה הודעות על הפסקת לימודים אשר תועברנה בע"פ או באמצעות הטלפון. החזרת הכספים  תבוצע רק לאחר סמסטר  א'. בכל מקרה של החזרת כספי הפיקדון, הכספים יוחזרו ישירות לבנק בו מתנהל הפיקדון של הסטודנט, ולא לידי  הסטודנט

למסלולים המתחילים ב-3/12/2023– תשפד:

הודעת ביטול לימודים עד לתאריך

למסלולים המתחילים ב-24/12/2023– תשפד:

הודעת ביטול לימודים עד לתאריך

למסלול המתחיל במרץ 2024 – תשפד (אביבקיץ) הודעת ביטול לימודים עד לתאריך

ביטול ו/או הפסקת לימודים

תנאים להחזר שכר לימוד:

עד לתאריך 30.9.2023

עד לתאריך 30.9.2023

עד לתאריך 1.3.2024

החזר מלוא המקדמה

עד לתאריך 2/12/2023

עד לתאריך 23/12/2023

עד לתאריך 6.4.2024

החזר מחצית מגובה המקדמה

מתאריך:

3.12.2023 – 9.12.2023

מתאריך:

24.12.20203 – 30.12.2023

מתאריך:

7.4.2024-13.4.2024

חיוב מלוא המקדמה ללא החזר

בין התאריכים:

10.12.2023- 6.1.2024

בין התאריכים:

31.12.2023 – 3.2.2024

בין התאריכים:                     

14.4.2024 – 1.6.2024

יחוייב ב– 40% מגובה שכר הלימוד* הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

בין התאריכים:

7.1.2024 – 9.2.2024

בין התאריכים:

4.2.2024 – 1.3.2024

בין התאריכים:

2.6.2024 – 5.7.2024

יחוייב ב– 60%  מגובה שכר הלימוד* הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

מתאריך     10.2.2024

מתאריך     2.3.2024

מתאריך   6.7.2024

יחוייב במלוא שכר הלימוד * הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלוויים בין אם למד או לא.

* יתכנו שינויים בתאריכים בהתאם לפרסום לו"ז אקדמי לשנה"ל תשפ"ד.

 

ועדת חריגים לענייני שכר לימוד

מועמד/סטודנט רשאי לפנות לועדת חריגים לענייני שכר לימוד בכתב בלבד. את הפניות יש להגיש לרכזת הועדה- משרד

דיקנט הסטודנטים באמצעות הגשת טופס פניה אישי המפרט את פרטי הבקשה ונימוקים מפורטים. יש לצרף מסמכים

ואישורים רלוונטיים, המעידים על המפורט בפניה. בקשה שהוגשה ללא האישורים המתאימים לא תטופל. פניות סטודנטים

תתקבלנה עד חודש מתום הסמסטר שבגינו מתבקשת הפניה. ערעור סטודנט על החלטת הועדה יתקבל רק באם קיים מידע

חדש או מסמכים שלא הוצגו בפני הועדה.

 

שירות מילואים

סטודנט ששירת במילואים מעל 10 ימים במצטבר במהלך הסמסטר או 20 יום במצטבר בקורס שנתי  ובשל כך הפסיק את לימודיו

בקורס, ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחוייב בשכר לימוד נוסף, וזאת בתנאי שעדיין לא נבחן.

באחריות הסטודנט להודיע מראש ועד שבוע מתאריך הבחינה למדור שכ"ל על הפסקת לימודיו בקורס וזאת בצירוף האישורים

הרלוונטיים. סטודנט ששירת במילואים מעל 150 יום במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני הסמסטרים,

מבלי שיחוייב בשכ"ל או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

 

הסכמת הסטודנט למסירת מידע למשרדי ממשלה/קרנות מלגות/משרד הבטחון/בטוח לאומי/ות"ת/למ"ס/אגודת הסטודנטים

    במכללה /ארגון הסטודנטים הארצי

בהרשמת  הסטודנט למכללה ובקבלת וקריאת תקנון שכר לימוד זה המפורסם באתר המכללה, ובפורטל הסטודנט.

הסטודנט מאשר בזאת ומסכים כי המכללה האקדמית כנרת  תעביר למשרדי הממשלה ,משרד הביטחון/קרנות מלגות/ /מנהל

הסטודנטים/בטוח לאומי /למ"ס/ות"ת, אגודת הסטודנטים במכללה וארגון הסטודנטים הארצי את כל המידע הדרוש להם וכן לצורך בחינת זכאותו ולמלגות להן הסטודנט זכאי.

מידע הכולל מעקב בגין תכנית הלימודים , לרבות ציונים, תשלומי וגובה שכר לימוד, וכל דיווח אחר שיידרש בכל הנוגע לסטודנט והמצוי

בידי המכללה ,במשך כל תקופת לימודיו ועם סיומה.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!