תקנון שכר לימוד

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

תקנון שכר לימוד


מנהלת מדור שכר לימוד:
הגב' לחמני רותי

רכזת גביה: הגב' ענבל בן ברוך


טל: 04-6653718/9
פקס:  077-5653719


שעות קבלה:
ימים א'-ה' בין השעות 08:30-12:00

מענה טלפוני: בימים א-'ה' בין השעות 13:30:14:30

בנין טריגובוף קומה שניה חדר מס' 6214.

 

מידע כללי:

כל סטודנט מחוייב לקרוא את הנוהל שלהלן בעת ההרשמה לתוכנית הלימודים/לקורסים ולהתעדכן בשינויים בו.
הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות אישיות.
הסטודנט מצהיר בזאת שיש בחתימתו על נוסח זה משום הודעה שלו כי עיין, קרא והסכים לנוסח התקנון וקיבל עותק לידיו.
בכל מקרה תהווה חתימתו על נוסח זה הסכמה לכתוב בו. הסכמה זו הינה הסכמה מחייבת למשך כל תקופת לימודיו במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן.


מדיניות פרטיות:

לאור הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, בכל הנוגע למידע על שכר-לימוד רשאית הנהלת המכללה להעביר מידע כאמור על תלמיד רק לתלמיד עצמו, והעברת מידע כאמור לקרוביו של התלמיד, אף אם אלה בגדר בן/בת זוג, הורים או אחים או קרובי משפחה אחרים אסורה (הכל בכפוף ובהתאם להוראות החוק ו/או כל דין).
העברת מידע כאמור על התלמיד לאחר, תותר בהתאם להוראות החוק ו/או כל דין ו/או אם יוצג במשרדי מדור שכר לימוד יפוי כח שנחתם כדין על ידי התלמיד, המאפשר מסירת מידע.

תקנון זה מפורסם באתר המכללה ובכתב ההתחייבות הכספית בפורטל הסטודנט מכלול 3.

אתר האינטרנט מאובטח לצורך תשלומים בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS.

הוראות כלליות:

שכר הלימוד הבסיסי לשנה"ל תשע"ז יקבע על פי מדד יולי 2016 שיתפרסם בתאריך 16/8/2016.
מדד זה יהווה בסיס לחישובי שכר הלימוד המורכב משכר לימוד בסיסי בתוספת הצמדה למדד.


רישום לשנת הלימודים:

 1. על הסטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, לשני הסמסטרים (או לשלושה) וזאת בהתאם לתוכנית הלימודים שלו.
 2. מומלץ לסטודנטים הלומדים בשנה הראשונה והזכאים על פי תקנות הקרן לקליטת חיילים משוחררים, להירשם למערכת מלאה.
 3. קורס שהסטודנט נרשם אליו, ולא הודיע על ביטולו במועד השינויים, ייחשב כקורס שלא הושלם והסטודנט יידרש לשלם עליו.
 4. סטודנט הלומד בסמסטר ב' /קיץ קורס המהווה קורס המשך ועדיין לא קיבל ציון בקורס הקדם, יחוייב בתשלום קורס ההמשך גם במידה ולא יכול להשלים אותו מסיבות שונות.(למעט חט' בר-אילן).
 5. סטודנט החייב בשכר לימוד משנים קודמות, יהא מנוע מעריכת רישום עד לתשלום החוב.

שינויים במערכת הלימודים

 1. בתחילת כל סמסטר, תיקבע תקופת שינויים, שתפורסם מראש ובה כל סטודנט יוכל לבצע שינויים במערכת השעות שלו. בתום תקופת השינויים, מדור שכ"ל יעדכן את כרטיס הסטודנט בהתאם לשינויים.
 2. בתקופת השינויים של סמסטר ב' ו/או קיץ ניתן להוסיף קורסים, להחליף קורס בקורס אחר, או להפחית קורסים עד 6 נקודות זכות ממספר נקודות הזכות אליהן נרשם הסטודנט בתחילת שנת הלימודים. (למעט חט' בר-אילן).


חידוש הרשמה

 1. סטודנט המעוניין לחדש הרשמתו למכללה, ישלם סך של 200 ₪ דמי חידוש הרשמה.
 2. סטודנט המחדש הרשמתו בשנה עוקבת יהיה פטור מדמי הרשמה למכללה בסך 400 ₪.

שירותי מידע- פורטל סטודנט

המכללה רשאית לחסום את נגישות הסטודנט למידע עקב אי הסדרת תשלומים למכללה.
סטודנט שתהיה לו יתרת חוב בשכ"ל/מעונות/תשלומים נלווים/אחר, תחסם בפניו הגישה לפורטל האישי ול – moodle. כמו כן לא יהיה זכאי להנפקת כרטיס נבחן ו/או לקבל כל אישור רשמי אחר של המוסד. (דף חשבון, אישור גובה שכ"ל, אישור על ציונים וכדומה).


אישור נבחן

סטודנט שהסדיר את כל חובותיו הכספיים, יוכל להנפיק אישור נבחן מהפורטל האישי שלו.


זכאות לתואר

לאחר קבלת כל הציונים , על הסטודנט להגיש בקשת זכאות לתואר, תנאי אישור הזכאות הינו סילוק כל החובות הכספיים של הסטודנט במהלך כל שנות לימודיו.


תעריפי שכר לימוד:

 1. שכ"ל בסיסי מלא לישראלים 13,781 ₪. (על בסיס מדד יולי 2015 )
 2. שכ"ל מופחת לתכנית מלאה לישראלים 10,198 ₪. (על בסיס מדד יולי 2015)
  שכר הלימוד לשנת תשע"ו לתלמידי תואר ראשון ישראליים הופחת בהתאם להחלטת "הועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד
  במוסדות להשכלה גבוהה", בשיעור של 26% (עשרים ושישה אחוזים) דהיינו 100% = 10,198 ₪. (על בסיס מדד יולי 2015) ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן הפחתה זו. לפיכך, היה ולא תקבל המכללה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד במועד עליו תודיע המכללה. על פי הוראות האוצר והמועצה להשכלה גבוהה סטודנט לתואר ראשון בשנה הראשונה שהפסיק את לימודיו במהלך שנה"ל או שלא עמד בהצלחה בבחינות של 18 נ"ז (9 ש"ש) בסוף השנה, לא יהנה מההפחתה ויחויב בתעריף הגבוה דהיינו 100% = 13,781 ₪. (על בסיס מדד יולי 2015) החלטה זו אושרה על ידי ממשלת ישראל.
 3. סטודנטים אזרחי חו"ל או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר ישלמו שכר הלימוד הגבוה ב- 25% משכר הלימוד היסודי התקף באותה שנה.
 4. מדור שכר לימוד רשאי לשנות את שיעורי שכר הלימוד, תנאי התשלום ומועדיו בכפוף לנוהלי שכר הלימוד והחלטות הנהלת המכללה.
 5. חישוב שכר הלימוד לכל תלמיד יעשה על בסיס תוכנית הלימודים כפי שנרשם הסטודנט, ביום עריכת המערכת.
 6. גובה שכר הלימוד עבור סטודנט במעמד שומע חופשי רשום הזכאי להבחן ולקבל גיליון ציונים גבוה ב- 30% משכר הלימוד הבסיסי הלא מופחת. לא ניתן ללמוד יותר מ – 13 נ"ז במסגרת זו במצטבר. סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים לא יהיה זכאי להנחת השיפוי שקיבל בתחילת שנת הלימודים.
 7. שכר הלימוד הבסיסי לא כולל תשלום עבור קורסי האנגלית וקורסי מכינה.
 8. תשלום עבור קורסי האנגלית:

  בתחילת הלימודים, מדור רישום יקבע את רמת האנגלית של הסטודנט, וזאת בהתאם להצגת ציון במבחן אמיר"ם/אמי"ר או רמת האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

  בהתאם רמת האנגלית שנקבעה, יירשם הסטודנט לקורסים הנדרשים.

  תעריפי קורסים באנגלית בחט' בר-אילן (על בסיס מדד יולי 2015):

  רמת הקורס תעריף הקורס ב-% (משכר הלימוד המלא)
  טרום בסיסי ב' 2,067 15%
  בסיסי 2,067 15%
  בסיסי ב' 1,034 7.5%
  מתקדמים א'+ב' 2,067 15%
  מתקדמים ב' ללא תשלום


 9. תעריפי קורסים באנגלית וקורסי מכינה במסגרת התארים של המכללה האקדמית כנרת (צמוד למדד יולי 2015):

  (ביה"ס להנדסה, ביה"ס למדעי החברה והרוח)

  על פי החלטות ועדת מלץ (הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד מספטמבר 1996) , הקורסים ברמות הנמוכות מרמת "מתקדמים ב' " חייבים בתשלום שכר לימוד נוסף. מחיר כל קורס המתקיים בהיקף של 4 שעות שבועיות סמסטריאליות לא יעלה על 15% משכר הלימוד השנתי המלא, להוציא קורסים המתקיימים בקיץ.

  רמת הקורס תעריף הקורס ב-% (משכר הלימוד המלא)
  טרום בסיסי א' 4,134 ₪ 30%
  טרום בסיסי ב' 3.101 ₪ 22.5%
  בסיסי 3.101 ₪ 22.5%
  מתקדמים א' 2,067 ₪ 15%
  מתקדמים ב' ללא תשלום**
  מתמטיקה 0/פיסיקה 0
  למכינת איכות ואמינות
  1,378 ₪ לכל קורס 10%
  מתמטיקה 0 לתיירות 1,034 ₪ 7.5%
  • תעריפי הקורסים יפורסמו בהמשך.
  • **למעט סטודנטים הלומדים קורסי קיץ.
  • **למעט סטודנטים בביה"ס להנדסה שקורס זה מקנה להם נ"ז לתואר.

  חריגים באנגלית:

  • סטודנט הלומד אנגלית מתקדמים ב' בפעם השנייה ישלם 10% משכר הלימוד המלא.
  • סטודנט הלומד קורס אנגלית בלבד ברמת "מתקדמים ב'" ישלם 15% משכר הלימוד המלא.
  • סטודנט הלומד קורסי אנגלית בלבד, ישלם שכ"ל עבור הקורס בתוספת 10% משכ"ל המלא.
  • סטודנט שנבחן במבחן דילוג ברמת בסיסי, הפרש התשלום עבור הקורס יחושב במעמד הרישום לקורס מתקדמים ב' בהתאם לתעריף שיפורסם במועד מאוחר יותר (למעט חט' בר-אילן)
 10. קורסים מקוונים ללימוד אנגלית - סעיף זה אינו תקף לסטודנטים הלומדים בתוכניות בר אילן ולסטודנטים הלומדים לתואר B.Sc בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה.

  בהמשך להחלטת מל"ג ות"ת מיום 5.1.16 בעניין קורסים מקוונים לקראת לימודי הפטור בתואר ראשון, פותחו קורסים מקוונים ע"י האוניברסיטה הפתוחה. הקורסים המקוונים כוללים הרצאות מצולמות ותרגולים בסיסיים, והינם פתוחים בחינם לשימוש. כתובת האתר הינה /http://study.onl.co.il.
  החל מסמסטר ב' תשע"ו הקורסים המקוונים מוצעים לציבור הסטודנטים כחלופה, לצד כלל קורסי האנגלית הקיימים במכללה. הקורסים המקוונים מוצעים ללמידה עצמית ואינם מלווים בתמיכה של צוות מורי האנגלית. כל סטודנט זכאי לבחור בין הקורס המקוון לבין הקורס הפרונטלי במכללה.

  • כל סטודנט חייב בבחינת סיווג באנגלית לפני התחלת לימודיו במכללה. מבחן הסיווג התקף הינו מבחן פסיכומטרי/מבחן אמי"ר/מבחן אמיר"ם. ציון מבחן הסיווג קובע את הקורס הראשון באנגלית שעל הסטודנט ללמוד, או את זכאותו לפטור.
  • המכללה האקדמית כנרת תמשיך לקיים את כל קורסי האנגלית בכל הרמות במכללה.
  • מבחן הרמה בסיום הקורס הינו אחיד, הן לתלמידי הקורסים הפרונטליים והן לתלמידים שבחרו קורסים מקוונים. לא יהיו מבחנים מיוחדים ללומדים בקורסים המקוונים.
  • עלות מבחן רמה – 300 ₪ לכל מועד בחינה.
  • במקום להבחן במכללה, רשאי הסטודנט שסיים קורס מקוון, להירשם למבחן מיון נוסף (אמי"ר או אמיר"ם), וכך לדלג לרמה הבאה.
  • עד אשר לא יוצג ציון מעבר לרמה הבאה, באחת משתי האפשרויות, הסטודנט לא יעלה רמה.
  • על פי הנחיית המל"ג, על כל סטודנט להגיע לרמת פטור מלימודי האנגלית לא יאוחר מסוף השנה השנייה בתואר תלת-שנתי ועד סוף השנה השלישית בתואר ארבע שנתי. סטודנט אשר לא יסיים את לימודי האנגלית במועד לא יוכל להמשיך את לימודיו אלא ללמוד בשנה העוקבת אנגלית בלבד.
  • המכללה תפרסם את מועדי השינויים לצורכי הקורסים באנגלית.
 1. שיטת חישוב שכר הלימוד:

  1. לכל סטודנט נקבע מחיר שעה נורמטיבית, על פי הנוסחה הבאה:
   שכר לימוד בסיסי מלא X מספר שנות לימוד תקניות לתואר= ממחיר ל-1 נ"ז/ש"ש
   מס' נ"ז/ש"ש נדרש לתואר
   כל סטודנט משלם שכ"ל שנתי לפי מס' הנ"ז/ש"ש שאליהן נרשם, בתוספת תשלומים נלווים וקורסי מכינה .
   עבור כל שעה עודפת (בנוסף למספר שעות הלימוד הנורמטיביות שנקבעו במסלול בו לומד הסטודנט) ישלם הסטודנט מחיר שעה שנתית.
  2. חישוב שכ"ל לתלמידי תואר ראשון יחושב לפי בסיס של 300% שכ"ל לתואר ראשון לתלמידי הנדסה יחושב לפי בסיס של 400% שכ"ל לתואר.
  3. סטודנט הלומד פחות מ- 50% מתוכנית הלימודים המלאה בתחום לימודיו, ישלם שכר לימוד יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד המופחת (1020 ₪ צמוד למדד יולי 2015) . הוראה זו לא תחול כאשר מכסת השעות שנותרה לסטודנט להשלמת לימודיו לתואר הינה פחות מחצי תכנית שנתית.
  4. מורים בשנת שבתון וסטודנטים עולים חדשים הזכאים למימון של מנהל הסטודנטים ישלמו שכ"ל עפ"י כתב התחייבות זה, ויטפלו בהחזר שכ"ל ממנהל הסטודנטים קרנות השתלמות באופן אישי.
  5. סטודנט הלומד מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו (כולל הפסקת לימודים), ישלם תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד המופחת מעבר לחלקיות היחסית ללימודיו. (1020 ₪ צמוד למדד יולי 2015)
  6. סטודנט משולב קמפוס או משולב מכללה אחרת, ישלם שכ"ל לפי שעות בפועל. שכר הלימוד למשולבים מחושב על בסיס שכ"ל מלא ללא הפחתה ( 646 ₪ ל-1 ש"ש צמוד למדד יולי 2015).
   סטודנט במעמד "סטודנט משולב" הלומד רק אנגלית מתקדמים ב' ו/או הבעה עברית יחוייב ב10% מגובה שכר הלימוד,
   ובדמי הרשמה אקדמיים.
  7. לא ייגבו תשלומים בגין קורסים שנלמדו במוסדות אקדמיים אחרים ואשר ניתן לגביהם פטור במסלולים העצמאיים של המכללה האקדמית כנרת.
 2. תשלומים נלווים ונוספים לשכר הלימוד:

  הסטודנטים יחויבו בתשלומים הנלווים הבאים:

  1. דמי רווחה ושירותים – 200 ₪. שירותי הרווחה כוללים: בטוח נגד תאונות אישיות, שירות sms, שירותי מידע, אינטרנט ותא קולי, כרטיס לתא אחסון, סריקת מבחנים.
  2. הסטודנט יחויב מראש בתשלום עבור אגודת הסטודנטים בסך 170 ש"ח. ניתן לחתום על כתב ויתור במשרד האגודה עד 15.11.2016 לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי חבר.
  3. דמי אבטחה – 330 ₪.
  4. סטודנט במעמד שומע חופשי רשום /משולב קמפוס /משולב מכללה אחרת ישלם דמי הרשמה אקדמיים בסך 250 ₪.
  5. גובה המקדמה לשנה"ל תשע"ז – 3000 ₪ הכוללים בתוכם את דמי הרווחה, השירותים, אגודת הסטודנטים ודמי האבטחה.
  6. סטודנט החייב בהגשת עבודה או מועד מיוחד בשנה שבה לא ערך תכנית לימודים יחוייב בתשלום בגובה 1020 ₪. (10% משכר הלימוד המופחת. (צמוד למדד יולי 2015)
  7. אי הגעה למועד חריג תגרור קנס בסך 100 ₪ לכל בחינה.
  8. במידה וסטודנט נרשם למועד ב' ולא הגיע יחוייב הסטודנט בקנס של 50 ₪ לכל בחינה.
  9. במידה וסטודנט הגיש בקשה למועד ג'/חריג ובקשתו אושרה ע"י מדור סטאטוס, ותואמה עימו בחינה, אך לא הגיע, יחוייב הסטודנט בקנס של 50 ₪ לבחינה.
 3. אישורים וכרטיס נבחן:

  1. אישור לימודים – 3 עותקים חתומים (עם תחילת הלימודים).
  2. אישור זכאות לתואר – 3 עותקים חתומים.
  3. אישור מצב לימודים - בתשלום 25 ₪.
  4. גיליון ציונים חתום עברית/אנגלית – 25 ₪.
  5. עבור כל בקשה נוספת ישלם הסטודנט 25 ₪.
  6. אישורים נוספים יפורסמו במועד מאוחר יותר.
  7. אישור גובה שכר לימוד וכרטיס נבחן ללא תשלום ניתן להוציא ממסוף המידע – מכלול 3 באינטרנט.
 4. הסדרי התשלום ומועדם:

  1. תשלום ראשון – מקדמה ע"ח שכר לימוד כתנאי להרשמה ולעריכת תכנית הלימודים בגובה 3,000 ₪ לפי הפרוט הבא:
   2,300 ש"ח – שכ"ל לתואר ראשון, 330 ש"ח – דמי אבטחה, 200 ש"ח– דמי רווחה ושירותים, 170 ₪ - אגודת הסטודנטים.
  2. תשלום אחד מראש – תשלום יתרת שכר הלימוד עד ליום תחילת שנת הלימודים יכלול הפרשי הצמדה, ויזכה את התלמיד הלומד מערכת מלאה (100% תכנית) ב- 2.5% הנחה.
  3. תשלום יתרת שכ"ל באמצעות הוראה לחיוב חשבון שתבוצע ב- 6 תשלומים שווים וצמודים למדד לצרכן בכל 16 לחודש.
   מועדי התשלומים: 16.11.2016 - 16.4.2017.
  4. תשלום יתרת שכ"ל באמצעות הוראת קבע בכרטיסי אשראי ב-6 תשלומים שווים וצמודים למדד לצרכן.
   מועדי התשלום: 16.11.2016 – 16.4.2017.
   (במידה וה-16 לחודש יוצא ביום שאינו מוגדר כיום עבודה (שישי, שבת או חג), החיוב יתבצע ביום העוקב שהינו יום עבודה).
  5. לחיילים משוחררים תינתן האפשרות לשלם את המקדמה ואת שכר הלימוד באמצעות הפיקדון האישי, בכפוף לחוק קליטת חיילים
   משוחררים ובהצגת אשור מוסד מוכר בבנק שינתן לסטודנט ע"י מדור שכר לימוד.
  6. סטודנט הלומד בסמסטר אחד ישלם את יתרת שכר הלימוד בתשלומים חודשיים, התשלום האחרון יבוצע חודש לפני סיום שנת הלימודים.
  7. למשלמים את שובר המקדמה דרך פורטל הסטודנט באשראי תינתנה האפשרויות הבאות:
   מועד מס' התשלומים
   עד ל- 15.9.2016 3
   עד ל- 15.10.2016 2
   עד ל- 6.11.16 1
 5. החזרת כספים בגין הפסקת לימודים או ביטול הרשמה:

  החליט הסטודנט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב למזכירות המחלקה, ע"ג טפסי הודעה על הפסקת לימודים.
  לא תטופלנה הודעות על הפסקת לימודים אשר תועברנה בע"פ או באמצעות הטלפון. החזרת הכספים תבוצע רק לאחר סמסטר א'. בכל מקרה של החזרת כספי הפיקדון, הכספים יוחזרו ישירות לבנק בו מתנהל הפיקדון של הסטודנט, ולא לידי הסטודנט.

  ביטול ו/או הפסקת לימודים סטודנט שלא ערך מערכת סטודנט שערך מערכת
  עד לתאריך 30.09.2016 החזר מלוא המקדמה החזר מלוא המקדמה
  עד לתאריך 5.11.16 החזר מחצית מגובה המקדמה החזר מחצית מגובה המקדמה
  מתאריך 6.11.16 חיוב מלוא המקדמה ללא החזר
  בין התאריכים 6.11.16-01.12.16 יחוייב ב- 40% מגובה שכר הלימוד* הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.
  בין התאריכים 02.12.16-4.2.17 יחוייב ב- 60% מגובה שכר הלימוד* הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.
  מתאריך 5.2.17 יחוייב במלוא שכר הלימוד * הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלוויים בין אם למד או לא.

  * תלמידים לתואר ראשון המודיעים על הפסקת לימודים מחויבים עפ"י תעריף שכר-לימוד הבסיסי הגבוה ללא הפחתה.

 6. החזרת כספים בגין הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר אביב תשע"ז:

  החליט הסטודנט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב למזכירות המחלקה, ע"ג טפסי הודעה על הפסקת לימודים.
  לא תטופלנה הודעות על הפסקת לימודים אשר תועברנה בע"פ או באמצעות הטלפון. החזרת הכספים תבוצע רק לאחר
  סמסטר ב'. בכל מקרה של החזרת כספי הפיקדון, הכספים יוחזרו ישירות לבנק בו מתנהל הפיקדון של הסטודנט, ולא לידי הסטודנט

  ביטול ו/או הפסקת לימודים סטודנט שלא ערך מערכת סטודנט שערך מערכת
  עד לתאריך 10.02.2017 החזר מלוא המקדמה החזר מלוא המקדמה
  עד לתאריך 27.2.2017 החזר מחצית המקדמה החזר מחצית המקדמה
  מתאריך 14.3.17 חיוב מלוא המקדמה ללא החזר
  בין התאריכים 14.3.17-01.04.17 יחוייב ב- 40% מגובה שכר הלימוד* הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה ביניהם.
  בין התאריכים 02.04.17-27.06.17 יחוייב ב- 60% מגובה שכר הלימוד* הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה ביניהם
  מתאריך 28.6.17 יחוייב במלוא שכר הלימוד * הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלוויים בין אם למד או לא.

  * תלמידים לתואר ראשון המודיעים על הפסקת לימודים מחוייבים לפי תעריף שכר-לימוד הבסיסי הגבוה ללא הפחתה.

 7. ועדת חריגים לענייני שכר לימוד

  מועמד/סטודנט רשאי לפנות לועדת חריגים לענייני שכר לימוד בכתב בלבד. את הפניות יש להגיש לרכזת הועדה- משרד
  דיקנט הסטודנטים באמצעות הגשת טופס פניה אישי המפרט את פרטי הבקשה ונימוקים מפורטים. יש לצרף מסמכים
  ואישורים רלוונטיים, המעידים על המפורט בפניה. בקשה שהוגשה ללא האישורים המתאימים לא תטופל. פניות סטודנטים תתקבלנה עד חודש מתום הסמסטר שבגינו מתבקשת הפניה. ערעור סטודנט על החלטת הועדה יתקבל רק באם קיים מידע חדש או מסמכים שלא הוצגו בפני הועדה.

 8. שירות מילואים

  סטודנט ששירת במילואים מעל 10 ימים במצטבר במהלך הסמסטר או 20 יום במצטבר בקורס שנתי ובשל כך הפסיק את לימודין בקורס, ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחוייב בשכר לימוד נוסף, וזאת בתנאי שעדיין לא נבחן.
  באחריות הסטודנט להודיע מראש ועד שבוע מתאריך הבחינה למדור שכ"ל על הפסקת לימודיו בקורס וזאת בצירוף האישורים הרלוונטיים. סטודנט ששירת במילואים מעל 150 יום במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני הסמסטרים, מבלי שיחוייב בשכ"ל או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.