מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תוכנית הלימודים בהנדסת איכות ואמינות בתעשייה למתחילים בתשפ"ד

  שנה"ל סמס  קוד  שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ד 1 מתמטיקה 0 5 3
  פיסיקה 0 5 3
  2 10-113 חדו"א 1 4 3 5
  13-111 יסודות ניהול איכות 4 4
  13-100 אנגלית בסיסי 2 1.5
  13-112 מבוא למדעי המחשב 3 3
  3

  קיץ

  לימודי חברה ומדינה וירטואלי 2 2
  10-126 פיסיקה 3 2 4
  13-115 ארגון ועובדים 3 3
  10-214 סטטיסטיקה לא"א 13-112,10-113      3 1 3.5
  סה"כ שנה א' 34 12 26
  תשפ"ה 4 10-126 פיסיקה 1 מעבדה 1 0.5
  13-212  שימושי מחשב לא"א  13-112 3 3
  10-215 חדו"א 2 10-113 4 3 5
  13-110 אנגלית טכנית 13-110-1 1 1 1.5
  5 13-113 מבוא להנדסת א"א 13-111, 13-115 3 1 3.5
  13-215 הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 1 10-214 3 1 3.5
  10-227 פיסיקה 2 10-126 3 2 4
  13-216 מערכות ניהול איכות צ:13-113 3 3
  6

  קיץ

  10-216 מישדי"פ לא"א  10-113 2 2 3
  10-1284 פיזיקה 2 – מעבדה  1 0.5
  13-217 הנדסת חומרים  2 1 2.5
  לימודי חברה ומדינה  2 2
  סה"כ שנה ב' 27 10 2 32
  תשפ"ו 7 13-220 תקינה ורגולציה 4 4
  13-321 מבוא להנדסת חשמל 10-227 3 2 4
  13-322 בטיחות וניהול סיכונים 13-113 3 3
  13-213 שיטות ממוחשבות  13-112,13-212 2 2 3
  8 13-312 מבוא להנדסת מערכות מידע לא"א  13-213 3 1 3.5
  13-329 התקני מל"מ לא"א 10-216, 13-321 3 1 3.5
  13-549 כתיבה אקדמית וטכנית 3 3
  13-327 הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 2 13-215 3 1 3.5
  שנה"ל סמס  קוד  שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  9 13-324 בקרה סטטיסטית של תהליכים   10-214 3 1 3.5
  13-441 מערכות איסוף  מידע – יועבר באנגלית 10-214  13-112 2 1 2.5
  13-446 הנדסת בטיחות   13-322 3 1 3.5
  סה"כ שנה ג' 32 10 37
  תשפ"ז 10 13-330 מערכי ניתוח נתונים 13-324 , צ:13-432 3 3
  13-432 סטטיסטיקה תעשייתית   13-324  3 1 3.5
  13-444 ניהול איכות השרות 13-111, 13-115 4   4
  13-433 הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 3 13-327 , 13-322 3 1 3.5
  11 13-447 יישומי הנדסת איכות בתעשיה 1 3 0 3
  13-437 תכנון ניסויים וניתוחם 13-432  13-330 

  צ: 13-439

  3 1 3.5
  13-449 כריית נתונים ו- iot  4 0 4
  13-431 הנדסת איכות יישומית ניסויית 13-432  צ:13-437 3 3
  12 13-448 יישומי הנדסת איכות בתעשיה 2 3 0 3
  13-545 כלכלה למהנדסי א"א 3 0 3
  13-328 הנדסת מדידות  10-214 3 2 4
  35 5 0 37.5
  סה"כ שנה ד'
  תשפ"ח 13 13-440 פרויקט בהנדסת איכות 1 13-437  4 4
  13-434 שיטות תכן ייצור ומערכות איכות 3 1 .53
  13-552 הנדסת סביבה למהנדסי איכות 13-446 3 1 3.5
  14-445 מתודולוגיות פיתוח תוכנה 3 3
  14 13-551 יישומי הנדסת איכות במגזר השירות 13-444 2 1 2.5
  13-438 תכנון פרויקטי איכות וניהולם 3 1 3.5
  13-443 ניהול רכש 3 1     3.5
  13-544 פרויקט בהנדסת איכות  2 13-440 4 4
  סה"כ שנה חמישית 25 5 0 27.5
  סה"כ לתואר 160