"קול קורא"

 1. בימים אלו מתקיים הליך לאיתור מועמד/ת מתאימ/ה לתפקיד נשיא/ת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (ע"ר).
 2. הגדרת התפקיד: נשיא/ת המכללה נושא/ת באחריות בפני האסיפה הכללית והועד המנהל לניהול המוסד, רמתו ואיכותו, לרמתה האקדמית של המכללה ולמילוי התפקידים ע"י כל רשות ובעל תפקיד במכללה ובעמותה, במסגרת המבנה האקדמי והמינהלי במכללה.
 3. המועד המיועד לתחילת כהונה בתפקיד: אוקטובר 2022.
 4. נשיא/ת המכללה י/תועסק במכללה במשרה מלאה (לפחות 4 ימים בשבוע) והמכללה תהא מקום עבודתו/ה היחיד.
 5. הדרישות הראשוניות (דרישות סף) לתפקיד יכללו כדלקמן :
 • ניסיון קודם בניהול אקדמי במוסד להשכלה גבוהה.
 • פרופסור, בעל מעמד אקדמי בכיר.
 1. התפקיד מחייב יכולת בין אישית גבוהה, אשר תאפשר לרכז ולטוות קשרי עבודה עם מוסדות, גורמי ממשל, ותורמים בארץ ובחו"ל.
 2. קו"ח לגבי מועמד/ת מתאימ/ה ניתן להגיש עד ליום 01.06.22 בקובץ WORD, לתיבת דואר אלקטרוני resum1@kinneret.ac.il בלבד.

יש לציין בפניה כי מדובר ב-"פניה לתפקיד נשיא/ת המכללה", וכן יש לוודא כי בקו"ח יכללו גם הנתונים הבאים :

 • פרטים כלליים.
 • השכלה כללית ואקדמית, לרבות תארים, מינויים והסמכות (ככל שיש).
 • תפקידים ציבוריים בהם כיהן/ה או מכהן/ת (במידה ויש).
 • ניסיון קודם בניהול אקדמי במוסד להשכלה גבוהה.
 • מידע נוסף לפי ראות המועמד/ת.
 1. פניות אשר תעמודנה בדרישות הראשוניות (דרישות הסף) תועברנה אל ועדת האיתור אשר תבחן את התאמת המועמדים לתפקיד, בהתאם לדרישות ותבחינים נוספים כפי שיאופיינו, תוך התייחסות למטרות העתידיות העומדות בפני הנשיא/ה הבא/ה, ובהן השלמת יעדי המכללה, ובכלל זה תכנית האב, כפי שהותוו ע"י מוסדותיה, לרבות בהיבטים האקדמים, הניהוליים, תוך קידום תשתיות המכללה על הכרוך בכך.
 2. מועמדים אשר יימצאו ע"י ועדת האיתור כמתאימים ביותר, יזומנו לפגישות אישיות עם הועדה ולאחר זיהוי מועמד/ת מתאימ/ה, תעביר ועדת האיתור את המלצותיה.
 3. לבירורים ולהעברת פרטים – נא לפנות באמצעות תיבת דואר אלקטרוני בלבד – resum1@kinneret.ac.il, עד ליום 01.06.22.
 4. מוצע לעקוב באתר המכללה אחר עדכונים (ככל שיהיו). ועדת האיתור מוסמכת לגבש מעת לעת היבטים שונים הנדרשים למלאכת האיתור ו/או לשנות מהאמור ב-בקול הקורא (לרבות שינוי דרישות סף, הארכת מועדים, וכיו"ב).
 5. מובהר כי הליך האיתור אינו נעשה בדרך של מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו. אין באמור בקול קורא זה כדי לחייב את המכללה לפעול באופן כלשהו והמכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות אי-אילו מהדרישות ו/או השלבים בהליך האיתור ו/או את כולם ו/או להפסיק את הליך האיתור בכל שלב ולמנות מועמד/ת מתאימ/ה ללא ו/או על אף הליך האיתור – הכל לפי שיקול דעתה.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!