חגשנות: תקנון פעילות – תחרות הסטארטאפים של הצפון

תקנון פעילותתחרות הסטארטאפים של הצפון

 1. רקע כללי:

המרכז לחדשנותKinneret Innovation Center   [להלן: "המרכז לחדשנות"] הינו גוף סמך של תאגיד "קק"ל, צמח כנרת השקעות ופיתוח בע"מ. המרכז לחדשנות פועל במטרה לתמוך בתהליכי מחקר, פיתוח ויישום של המצאות קניין רוחני בפרויקטים תעשייתיים , מסחריים וחקלאיים.

המרכז לחדשנות פועל בשיתופי פעולה עם גופים שונים ובסיוע נציגי גופים עימם הוא משתף פעולה, ומפעיל (במסגרת שיתופי פעולה שונים) תכניות יזמות שונות, ובהן את התוכנית ליזמות "מאיץ קק"לכנרת", וכן תכניות אקסלרציה נוספות מעת לעת, כפי העניין [כולן יחד, להלן: "התוכנית"].

בהמשך לכך, המרכז לחדשנות מפיק אירועים לטובת הקהילה, ביניהם גם תחרויות סטארטאפים.

אירועים אלו, ובאופן סצפיפי האירועים נשוא תקנון זה, מיועדים לסטארטאפים ויזמים, תושבי מחוז הצפון ונועדו, לפעול לפיתוח קנין רוחני, פיתוח כישורי יזמות, קידום מיזמים וסיוע ביצירת קשרים לניצולם המסחרי של תוצרי המיזמים מול התעשייה בארץ ובעולם (לעיל ולהלן: "תחרות סטארטאפים" או "אירועי קהילה" או ה-"אירועים").

מדי תקופה יפנה המרכז לחדשנות אל סטארטאפים ויזמים מקרב הציבור הרחב המתגורר בצפון, לפרסום קיומה של תחרות סטארטאפים, ויציג בפניהם את האפשרות להגיש בקשה להשתתפות. הגשת ההשתתפות תיבחן ע"י גורמי המקצוע ו/או צוותי שיפוט (בכל תחרות עשויים להיות שינויים באלו ו/או בתהליכי כל תחרות, כפי שיפורט בתקנון).

לאחר מכן, ועדת ההיגוי תבחן את המיזמים המתאימים ביותר (מבין אלו אשר יגישו בקשה להשתתף בתחרות הסטארטאפים, וצלחו את השלב המוקדם ועברו אל שלב הבחינה ע"י ועדת ההיגוי) ותבחר במיזמ/ים המתאימ/ים ביותר (אחד או יותר, תלוי בכל תחרות סטארטאפים), הכל כמפורט להלן ובהתאם לשיקול דעתו של המרכז לחדשנות.

2. מי יכול להגיש בקשה?

זכאים להגיש בקשה להשתתף: סטארטאפים ויזמים המתגוררים באזור הצפון ובעלי פוטנציאל צמיחה בטווח הקרוב (שנה).

3. כיצד מגישים מועמדות?

הגשת מועמדות לתחרות תיעשה באמצעות מילוי טופס דיגיטלי עם פרטים אישיים, הגשת מידע על המיזם וחתימה על תקנון התחרות. הגשת המועמדות תיעשה בהתאם ללוחות הזמנים שפורסמו בהרשמה. לפרטים נוספים יש לפנות במייל למרכז החדשנות Kinneret Innovation Center , בכתובת: tal.h@kic.co.il .

רק בקשות אשר תוגשנה בהתאם להנחיות וע"פ הפורמטים הקבועים, תתקבלנה לבדיקה.

בדיקת הבקשה תתבסס על קנין רוחני ו/או ידע מקורי, אשר פותח ע"י מגיש הבקשה ואשר אינו בבעלות של צד ג' כלשהו (בין חלקו ובין במלואו), למעט ככל שיצורף אישור מצד הבעלים הנוספים של הקניין הרוחני (המגיש מחוייב לדווח על עצם קיום בעלים נוספים של הקניין הרוחני, ולהציג אישור רשמי בכתב מכל בעלי הקנין הרוחני).

4. תהליך המיון והבחירה של מיזמים (מבין המועמדים אשר יגישו בקשות) ביחס לתחרות הספציפית

מועמדויות אשר תוגשנה, תיבחנה ע"י צוות שיפוט מטעם מנהלי סגמנט הסטארטאפים כשלב הראשון. צוות השיפוט מטעם מנהלי סגמנט הסטארטאפים יעביר לשלב השני את המועמדויות המתאימות ביותר (לפי שיקול דעתו הבלעדי), על בסיס קריטריונים שונים אשר יגובשו ע"י הצוות.

מועמדויות אשר תעבורנה את השלב הראשון ותגענה לשלב השני תיבחנה ע"י צוות שופטים מטעם ועדת ההיגוי. ועדת ההיגוי תבחר את המיזמים אשר למיטב הבנתה מתאימים ביותר לקבלת הפרס, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ועדת ההיגוי ועל בסיס קריטריונים שיגובשו עלידה לצורך כך.

לנוחות הנרשמים יצויין כי הקריטריונים הכלליים של צוותי השיפוט (מבלי לגרוע בסמכותם של צוותי השיפוט לגבש קריטריונים נוספים ו/או חלופיים) יכללו גם: בשלות המיזם (עד כמה המיזם מבוסס מבחינת איפיון מוצר, מחקר שוק, קליטת לקוחות), מודל כלכלי (פוטנציאל כלכלי למיזם, הן ביחס למאפייני השוק והן ביחס להיבטים ריאליים), פוטנציאל פיתוח וחסמים (האם כספי המימון של התחרות מאפשרים פיתוח לשלב מעשי), התאמת המיזם לסדרי העדיפויות אשר יגובשו ע"י צוות השיפוט, בחינה של הרקע של המיזם ו/או היזמים (התרשמות כללית לגבי התאמה).

5.הגדרות:

  1. "מועמד" או "פונה" – יזם או חברה יזמית, הפועלים (או מגדירים עצמם) כסטארטאפ, אשר מקום המגורים של המועמד / החברה הינו במחוז צפון הארץ, ואשר מבקשים לקדם את תהליכי הפיתוח של המיזם במהלך השנה הקרובה.  יזם יכול להיות גם יישות משפטית שאינה חברה בע"מ (ולמשל, עוסק מורשה או אדם פרטי או אחר). 
  2. "קניין רוחני" – קניין רוחני על צורותיו השונות, לרבות ידע, רעיונות, המצאות (בין שהן כשירות פטנט ובין אם לאו), פטנטים, בקשות לפטנטים, זכויות יוצרים,  מדגמים, מוצרים, תוכנות, טכנולוגיות וכו'.
  3. "פרוייקט" או "מיזם" – כל מוצר, רעיון מחקרי ו/או עסקי ו/או יישומי המוגש ו/או מפותח ע"י מועמד, במסגרת הגשת הבקשה להשתתף בתחרות הסטארטאפים ו/או מכח המימון אשר יינתן מכוחה.
  4. "משתתף" – מועמד אשר הגיש בקשה להשתתף בתוכנית ובקשתו הוגשה בהתאם להוראות תקנון זה.

6. תחרות הסטארטאפים של הצפון

 1. התוכנית נועדה לאפשר ליזמים וחברות סטארטאפ מצפון ישראל, אשר יימצאו מתאימים ע"י צוותי השיפוט, לקבל מימון לפיתוח המיזם שלהם, וליתן כלים למצוינות מקצועית ואיכות אשר יגדילו את סיכוייהם לממש את הפוטנציאל האישי, לצד זה של המיזם, באופן שיגביר את סיכוייהם לגייס את המשאבים הנדרשים עבור ההמשך.
 2. בתהליך הגשת הבקשה, המועמד יבחר תחומים בהם ירצה לקבל סיוע במסגרת תחרות הסטארטאפים, מתוך רשימת תחומים אשר תוגדר ע"י המרכז לחדשנות.
 3. תכולת הליווי, לגבי הזוכים, תיקבע בהתאם לתחומים וגובה המימון אשר יאושר בועדת ההיגוי.
 4. המרכז לחדשנות יעניק ליווי מקצועי (ע"י מרכז החדשנות) ו/או יפנה את הזוכה אל גורמי מקצוע (ספקי שירות) מתאימים, לצורך מתן ליווי מקצועי בתחומים אשר אושרו לזוכה לקבל מימון בעבורם.
 5. הזוכה ייפגש עם מנהל האקוסיסטם של המרכז לחדשנות מדי רבעון, לצורך מעקב אחר התקדמות המיזם.
 6. הזוכה/ים בתחרות הסטארטאפים ייהנה/ייהנו מהאקוסיסטם של המרכז לחדשנות ויקבל/ו גישה ויצירת קשר עם גורמי מקצועיים רלוונטיים, בין היתר לחטיבה הבין לאומית של המרכז לחדשנות, לגורמי תעשייה, לאפשרות של אפיקי מימון נוספים, גישה למשקיעים וכיו"ב, ככל הניתן.

7. מימון כספי:

זוכה (מי אשר נמצא מתאים ע"י ועדת ההיגוי, אחד או יותר) יהיה זכאי לקבלת מימון, מצד הספונסרים של תחרות הסטארטאפים (ספונסר חיצוני, בהתאם להיקף התקצוב והמימון אשר יאושר ע"י הספונסר, לפי המקרה) אשר היקפו של המימון ותנאיו ייקבעו ע"י ועדת ההיגוי, לפי טווח (היקף המימון) אשר יקבע ע"י ועדת ההיגוי מעת לעת

ההחלטה על העמדת המימון וסכומו המדויק הינה באחריות ועדת ההיגוי בלבד.

למען הסדר הטוב, יובהר כי המימון יוענק ישירות מהספונסר של תחרות הסטארטאפים אל הזוכה (הספונסר אינו המרכז לחדשנות, והמרכז לחדשנות עורך את התחרות כאמצעי אדמיניסטרטיבי עבור הספונסר, לאיתור זוכה מתאים).

8. התחייבות היזמים

בהגשת בקשה להשתתף בתחרות הסטארטאפים, מתחייב כל אחד מן המועמדים (כתנאי לעצם ההשתתפות בתחרות הסטארטאפים וכתנאי לעצם האפשרות לבחירתו כזוכה במימון) כדלקמן:

 1. לבצע כמיטב יכולתו את חלקו המקצועי במילוי השאלון ברמה הטובה ביותר, בהתאם להנחיות צוותי המרכז לחדשנות אשר ילוו את ההרשמה.
 2. להתנהל בהתאם להנחיות המרכז לחדשנות אשר יינתנו מעת לעת בהקשר לשלבי התחרות.
 3. להגיש את הדיווחים הנדרשים באופן מפורט, נכון ובזמן.
 4. לבחון התנהלות ו/או העסקת ספקים ו/או יועצים אשר יופנו ע"י מרכז החדשנות אל הזוכה (כגון שירותי תוכנה/ רו"ח/ייעוץ עסקי/ייעוץ מקצועי/עו"ד/אחר, אשר במסגרת פעילותם השוטפת נוהגים ללוות מיזמים בתחום של הזוכה), כספקים אפשריים עבורו לצרכי המיזם, עימם יהא רשאי להתקשר (לפי שיקול דעתו, ככל שימצא לנכון). מובהר כי ההתקשרות בין הספקים ו/או היועצים (אחד או יותר) לבין הזוכה, הינם במישור ההתקשרות בינו לבינם, והמרכז לחדשנות אינו צד להתקשרויות מסוג זה, ואינו חב באחריות ו/או חבות כלשהי מעצם יצירת הקשר הראשוני בין הצדדים. למען הסדר הטוב, הובהר כי המימון אשר יוענק ע"י הספונסר לזוכה, אינו מועבר דרך המרכז לחדשנות (אלא ישירות בין הספונסר לבין הזוכה).
 5. אין לעשות כל שימוש בקניין רוחני של צד ג' ללא קבלת הרשאה לכך, וללא יידוע המרכז לחדשנות (טרם עשיית השימוש בקניין רוחני של צד ג') תוך הגשת אישור בכתב (הסכמה) של אותו צד ג' לגבי עשיית השימוש בזכויותיו.
 6. השתתפותו מהווה הסכמה והצהרה לפיה כל פתרון ו/או הצעה ו/או תוצר ו/או מוצר ו/או יצירה ו/או תפוקה ו/או רעיון ו/או תהליך ו/או פעילות וכיו"ב שיוצגו עלידם במסגרת תחרות הסטארטאפים, יהיו כאלו אשר פותחו במלואם ובאופן בלעדי ע"י המועמד ואין בהם ו/או בהצגתם ו/או ביישומם ו/או בכל הקשור בשימוש בהם כדי להוות פגיעה בזכויות של צד ג' כלשהו, לרבות זכויות קנין רוחני. במקרה של הפרה כלשהי של זכויות צד ג' כאמור יהיה המועמד אחראי באופן בלעדי לכל הקשור עם ההפרה, ויפצה את מרכז החדשנות ו/או מי מטעמו ו/או צדדי ג' (כפי העניין, לרבות הספונסר), עם דרישת מי מהם, בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו (למרכז החדשנות ו/או מי מטעמו ו/או צדדי ג') בקשר עם האמור.
 7. השתתפותו מהווה הסכמה והתחייבות מצידו כלפי מרכז החדשנות ו/או מי מטעמו (לרבות מי מבעליו) ו/או כלפי הספונסר של תחרות הסטארטאפים (לרבות מי מטעמו ו/או בעליו), לעשיית שימוש ע"י אלו בכל עת, וללא מגבלה (למעט שימוש מסחרי), בכל הנוגע לחומרים הפרסומיים שיווצרו במסגרת התחרות (ובכלל זה המיזם של היזם במסגרת תחרות הסטארטאפים), לרבות שם היזמים, שם המיזם, לוגו של המיזם (ושל היזמים) וסרטוני תדמית אודות המיזם. הסכמה זו כוללת גם הסכמה למרכז החדשנות ו/או מי מטעמו (לרבות מי מבעליו, ולצרכי סעיף זהגם לקק"ל, צמח מפעלים אזוריים, והמכללה האקדמית כנרת) ו/או כלפי הספונסר של תחרות הסטארטאפים (לרבות מי מטעמו ו/או בעליו) לפרסם את חלקם בקידום המרכז לחדשנות ו/או תחרות הסטארטאפים ו/או חלקם בקידום המיזם

9. קניין רוחני

הבעלות המלאה נשוא המיזם תישאר בידי המועמד (היזם). אין במתן המימון כדי להקנות למרכז לחדשנות ו/או לספונסר כל זכאות נשוא הקניין הרוחני ו/או המיזם. למען הסדר הטוב מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהאמור בסעיף 10 להלן.

10. שינויים ופטור מאחריות

 1. המרכז לחדשנות רשאי לשנות את מועדי ההרשמה, תנאי ההרשמה, תנאי הקבלה, אופן ניהול תחרות הסטארטאפים וכיו"ב, ולערוך כל שינוי בקשר לאלו וכן לבטלה/לבטלם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 2. המרכז לחדשנות רשאי להפסיק השתתפות בתחרות הסטארטאפים ו/או לבטל מועמדות של מועמד ו/או משתתף (לרבות כל יזם ו/או חברה ו/או מי מטעמם) אשר הפר את הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם לגבי משתתף בתחרות, בהתאם לשיקול דעתו של מרכז החדשנות.
 3. מובהר ומודגש כי השימוש במימון שיועמד לתועלת הזוכה (כתשלום לתועלתו, אל ספקיו וא/ו בגין תשומותיו, לפיתוח המיזם), ואופן יישום השימוש בו, הינם על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל זוכה, לפי אופן התנהלותו כלפי ספקי שירותיו ו/או צדדי ג'.

למרכז לחדשנות ו/או לספונסר אין ולא תהא כל נגיעה בדבר אופן השימוש במימון ו/או אופן היישום ו/או תקינות השימוש ו/או בדבר עצם המיזם ו/או קידומו ע"י הזוכה ו/או רמת השירותים שיוענקו לו ע"י הספקים השונים (אחד או יותר).

 1. המרכז חחדשנות ו/או הספונסר לא יישא/ו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות אשר יתקיימו בקשר עם תחרות הסטארטאפים ו/או מהלכה, לרבות במסגרת הליך ההרשמה ו/או בחירת המועמדים הרלוונטיים להשתתפות בתחרות הסטארטאפים  ו/או במהלכה.
 2. המרכז לחדשנות ו/או הספונסר לא יישא באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם ו/או ייגרם למשתתף (לרבות מועמד ו/או צדדי ג') בקשר עם התחרות, לרבות נזק לגוף או לרכוש שנגרם במהלך תחרות הסטארטאפים.

11. כללי

 1. בהרשמתו לתחרות הסטארטאפים והשתתפותו בה (כיזם, ככל שבקשתו להשתתפות תאושר) מאשר המועמד כי קרא את כל הוראות תקנון זה והוא מסכים לכל האמור בו, וכי האמור בתקנון זה יחייב את כל אלו אשר באים בשמו של היזם ו/או מי מטעמו.
 2. המרכז לחדשנות רשאי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל מסמך שיבוא במקומו ו/או בנוסף לו.
 3. במקרה של איהתאמה ו/או איבהירות ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים כלשהם (שאינם מהווים מסמך מחייב מצד מרכז החדשנות) לגבי ו/או בקשר עם תחרות הסטארטאפים, תגברנה הוראות תקנון זה.
 4. האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
 5. בכל מקום בתקנון בו כתוב "המרכז לחדשנות", "KIC", "קק"ל", "בעלים של מרכז החדשנות" (קרי, כ"א מהבעלים הרשום של התאגיד תחתיו פועל המרכז לחדשנות) או "מכללת כנרת", או ""KIV (Kinneret Impact Venture- גוף עזר שבאמצעותו מרכז לחדשנות יכול לבצע השקעות מעת לעת), הכוונה היא לרבות לכל אחד מטעמם ו/או מתאגידים אשר בשליטתם אותם ו/או מעובדיהם ו/או משלוחיהם ו/או מי מטעמם.

** הקבלה לתחרות כפופה לחתימה על כתב התחייבות של היזמים מול המרכז לחדשנות. חתימה על כתב ההתחייבות תהווה הסכמה להוראות התקנון ולהסכמות היזם במסגרתן.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!