תקנון לימודים לתארים שניים

כללי

המכללה האקדמית כנרת מעניקה שני סוגי תארים מתקדמים: M.Sc.ו,M.A – כפי שאושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה, במגוון תכניות מוסמך. בלימודי התואר השני יש עליית מדרגה מהתואר הראשון והם מבטאים את הרחבת הידע והעמקתו.
תקנון זה עוסק בהצגת הנושאים הרלוונטיים לתארים מתקדמים בלבד. כל נושא שאינו מופיע בתקנון זה משמעו כי הנוהל הקובע באותו נושא הוא זה המוצג בתקנון הלימודים הכללי לתואר בוגר. תקנונים ונהלים של המכללה לסטודנטים בתואר הראשון, כגון רישום לקורסים, תקנון ספריה, תקנון משמעות, סדרי בחינות וציונים וכיו"ב, חלים על כלל הסטודנטים של המכללה ובתוכם הסטודנטים לתואר שני וסטודנטים בלימוד קורסי השלמה.
בסמכות כל פקולטה/מחלקה לקבוע כללים נוספים המרחיבים את התקנון לתואר שני. כללים אלו יפורסמו בידיעון. במידה ותימצא סתירה בין הידיעון לבין התקנון לתואר שני, התקנון לתואר השני גובר.

מבנה הלימודים לתואר שני ומשכם

 • תכנית לתואר שני תתפרס על פני שלושה סמסטרים לפחות.
 • תכנית הלימודים לתואר שני תהיה בהיקף של 36 נקודות זכות (נ"ז) או 18 ש"ש לפחות. במסלול ללא תזה מדובר בצבירת מלוא נקודות הזכות בגין הקורסים הנלמדים, סמינר/ים ומטלות לימודיות אחרות. במסלול עם תזה מדובר בצבירת לפחות שני שליש מהנ"ז לתואר (24 נ"ז) בגין קורסים הנלמדים, סמינר/ים ומטלות לימודיות אחרות.
 • סטודנט לתואר שני ילמד לפחות קורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני.

תנאי קבלה

דרישות קבלה

 • זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, בארץ או בחו"ל.
 • לכל תכנית לימודים לתואר שני תנאי קבלה הייחודיים לה, כפי שיתפרסם בשנתון הלימודים.
 • בסמכות ועדת הקבלה של התכנית להחליט האם לקבל או לדחות את המועמד. קבלה חריגה תאושר על ידי הוועדה האקדמית של התכנית ולא תעלה על 10% מסך המתקבלים לתכנית.
 • במקרים בהם הליך הקבלה לתואר שני כולל מבחני קבלה, מועמדים בעלי לקות למידה ו/או בעיה /מוגבלות רפואית זכאים להתאמות במסגרת ביצוע הבחינה. הליך ההתאמות יתבצע מול הגורמים הרלוונטיים במשרדי הדיקנאט.

לימודי השלמה

 • סטודנטים המתקבלים ללימודי מוסמך עשויים להיות מחויבים בהשלמת קורסים כחלק מתנאי הקבלה. בהמשך למכתב הקבלה, יקבל הסטודנט את רשימת הקורסים שעליו להשלים.
 • קורסי ההשלמה יכולים להילמד טרם תחילת הלימודים או במקביל ללימודי התואר השני, בהתאם לדרישות התכנית ולאישור ראש התוכנית.
 • משך הלימודים לתכנית ההשלמות לא יעלה על שני סמסטרים והשלמתם בהצלחה, בהתאם לציון שנקבע על ידי התכנית, מהווה תנאי לקבלת התואר.
 • לימודי ההשלמה אינם נכללים במניין נקודות הזכות לתואר מוסמך.

מעמד (סטטוס) של סטודנט לתואר שני

מעמדו של סטודנט המתקבל למכללה ייקבע בהתאם לסיווג כדלהלן:
"מן המניין"
סטודנט בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, בארץ או בחו"ל, שעמד בכל דרישות הקבלה כפי שנקבעו על ידי המחלקה.
"על תנאי"
במעמד זה יימצאו סטודנטים שהתקבלו ללימודים בתכנית לתואר שני, שחל עליהם אחד מהקריטריונים הבאים:

 • סטודנט שציונו הממוצע הסופי בלימודי התואר הראשון הינו נמוך בלא יותר מחמש נקודות מהציון הנדרש בתנאי הקבלה של התכנית, ואשר אושרה קבלתו ללימודים, יהיה עליו להשלים מטלות שתטיל עליו ועדת הקבלה, כגון השגת ממוצע ציונים מסוים בלימודי השנה הראשונה, וכיוצא בזה, ובלבד שפרק הזמן להשלמת המטלות לא יעלה על שנת לימודים אחת.
 • מועמד ללימודים שאושרה קבלתו ללימודים ולא המציא את כל מסמכי הזכאות לתואר "בוגר" ו/או גיליון ציונים סופי. מסמכי הזכאות יומצאו תוך פרק הזמן שקבעה ועדת הקבלה ובלבד שפרק הזמן להצגת המסמכים לא יעלה על שנת לימודים אחת.
 • במכתב הקבלה של סטודנט במעמד "על תנאי" יפורטו התנאים והמועדים לסיומם והמסמכים החסרים.
 • סטודנט במעמד "על תנאי" יעבור למעמד סטודנט "מן המניין" אם יעמוד בתנאים שהוטלו עליו בעת קבלתו ללימודים ובדרישות האקדמיות של יחידת הלימוד בה הוא לומד.
 • סטודנט במעמד "על תנאי "יהיה זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים (בציון מעמדו.
 • לא עמד סטודנט במעמד "על תנאי" בתנאים שהוטלו עליו בתוך פרק הזמן שנקבע -לא יורשה להמשיך בלימודיו.

הכרה בלימודים קודמים

 • סטודנט בעל תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, או סטודנט שלמד קורסים לתואר השני במוסד מוכר להשכלה גבוהה שעבורם לא הוענק לו תואר, רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים (בין חובה ובין רשות) בתכנית הלימודים לתואר שני בלבד, ובלבד שהקורסים שנלמדו בעבר דומים בתוכנם, זהים במתכונתם ולא נופלים ברמתם ובהיקפם מהקורסים שעבורם התבקש הפטור. לא יינתן פטור עבור קורסים שנלמדו במסגרת לימודים שאינה אקדמית או עבור קורסים ברמת תואר ראשון.
 • ההחלטה בנושא הענקת הפטור נתונה בידי ראש תכנית או בידי ועדה מחלקתית ייעודית שתוקם לצורך הנושא.
 • הציון שהושג בקורס בגינו יתבקש הפטור יהיה 80 לפחות. בקורסים שקולים בהם קיבל המועמד ציון בטווח 60-79, תישקל על ידי מורה הקורס השקול, הענקת פטור מלא או פטור מותנה שיחייב את המועמד בהשלמת מטרות מוגדרות. הענקת פטור מותנה בקורסים שאינם שקולים תישקל רק בקורסים בהם המועמד קיבל ציון 75 ומעלה במוסד האקדמי המוכר בו למד.
 • היקף כל הפטורים לא יעלה על 25% מהיקף נקודות הזכות בתכנית.
 • בבחינת האפשרות למתן פטור כאמור, יישקל בין היתר גם הזמן שחלף מאז הלימודים האקדמיים הקודמים בגינם מבוקש הפטור שיוכל להינתן בתנאי שהקורסים נלמדו במהלך 3 השנים האחרונות מיום הבקשה. חריגה מנוהל זה מחייבת אישור של ראש התכנית.

ציון סופי לתואר

 • הציון הסופי לתואר ייקבע על בסיס הממוצע המשוקלל של ציוני הסטודנט בקורסים הכלולים בתכנית הלימודים. מרכיבי הציון הם ציון פרויקט/עבודת/בחינת הגמר וכן ציוני הסטודנט בקורסים, בעבודות הסמינריוניות וכיו"ב.
 • בכל תכנית ייקבע משקל בנקודות זכות לקורסי החובה, קורסי הבחירה, הסמינריונים, מבחן/פרויקט/עבודת הגמר וההתנסות המעשית.
 • לכל תכנית תנאי סיום הייחודיים לה, כפי שיפורסם בשנתון הלימודים

זכאות לתואר

סטודנט יהיה זכאי לקבל אישור זכאות לתואר אם עמד בתנאים הבאים:

 • הסטודנט השלים את כל חובותיו האקדמיים לפי תכנית הלימודים החלה עליו וממוצע ציוניו 70 לפחות. המחלקות רשאיות להציב דרישות שהן מעבר לכך.
 • הסטודנט סיים את כל החובות והתנאים האקדמיים הנדרשים בתכנית, צבר את כל נקודות הזכות הנדרשות בקורסי החובה והבחירה, עמד בהצלחה בכל הבחינות, הגיש את כל מרכיבי העבודות הנדרשות (עבודות גמר, סמינריונים) ועמד בכל התנאים האקדמיים הנדרשים בתכנית.
 • הסטודנט סילק את כל חובותיו לספרייה.
 • הסטודנט סילק את כל חובותיו הכספיים למכללה.

קביעת מצטיינים

 • תעודת מוסמך "בהצטיינות" תוענק לעד -10% מבוגרי התכנית בשנתון, מבין בעלי ציון ממוצע של 90 ומעלה.
 • תעודת מוסמך "בהצטיינות יתרה" תוענק לעד -3% מבוגרי התכנית בשנתון , מבין בעלי ציון ממוצע של 95 ומעלה.
 • סטודנטים אשר במהלך לימודיהם הורשעו על ידי ועדת המשמעת לא יוכלו להיכלל ברשימת המצטיינים.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!