תקנון שכר לימוד

מנהלת מדור שכר לימוד: הגב' רותי לחמני
רכזת גביה: הגב' נטלי לוי
רכזת גביה: הגב' איבתיהאל אמארה

טל: 04-6653719, 04-6653720

מייל לפניותsl@kinneret.ac.il , slimud@kinneret.ac.il    

שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 9:00-12:00
מענה טלפוני:בימים א-'ה' בין השעות 13:30:14:30
בנין טריגובוף קומה שניה חדר מס' 6210

מידע כללי:

כל סטודנט מחוייב לקרוא את הנוהל שלהלן בעת ההרשמה ללימודים/לקורסים ולהתעדכן בשינויים בו.
הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות אישיות.

תקנון זה מפורסם באתר המכללה ובכתב ההתחייבות הכספית בפורטל הסטודנט מכלול 3, כמו כן התקנון נשלח לסטודנט למייל האישי בצרוף שובר מקדמה וטפסי הסדרי תשלום שכר לימוד.

מדיניות פרטיות:

לאור הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, בכל הנוגע למידע על שכר-לימוד רשאית הנהלת המכללה להעביר מידע כאמור על תלמיד רק לתלמיד עצמו, והעברת מידע כאמור לקרוביו של התלמיד, אף אם אלה בגדר בן/בת זוג, הורים או אחים או קרובי משפחה אחרים אסורה (הכל בכפוף ובהתאם להוראות החוק ו/או כל דין).
העברת מידע כאמור על התלמיד לאחר, תותר בהתאם להוראות החוק ו/או כל דין ו/או אם יוצג במשרדי מדור שכר לימוד יפוי כח שנחתם כדין על ידי התלמיד, המאפשר מסירת מידע.

אתר האינטרנט מאובטח לצורך תשלומים בכרטיסי אשראי בתקן PCI DSS.

הוראות כלליות:

שכר הלימוד הבסיסי לשנה"ל תשפ"ד יקבע על פי מדד יולי 2023 שיתפרסם בתאריך 18/8/2023.
מדד זה יהווה בסיס לחישובי שכר הלימוד המורכב משכר לימוד בסיסי בתוספת הצמדה למדד.

רישום לשנת הלימודים:

 1. על הסטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, לשני הסמסטרים (או לשלושה) וזאת בהתאם לתוכנית הלימודים שלו.
 2. מומלץ לסטודנטים הלומדים בשנה הראשונה והזכאים על פי תקנות הקרן לקליטת חיילים משוחררים, להירשם למערכת מלאה.
 3. קורס שהסטודנט נרשם אליו, ולא הודיע על ביטולו במועד השינויים, ייחשב כקורס שלא הושלם והסטודנט יידרש לשלם עליו.
 4. סטודנט הלומד בסמסטר ב' /קיץ קורס המהווה קורס המשך ועדיין לא קיבל ציון בקורס הקדם, יחוייב בתשלום קורס ההמשך גם במידה ולא יכול להשלים אותו מסיבות שונות.
 5. סטודנט החייב בשכר לימוד משנים קודמות, חוב בגין מעונות /קורסים מלימודי תעודה יהא מנוע מעריכת רישום עד לתשלום החוב.
 6. סטודנט שנה ב' ומעלה שישלם את מקדמת שכר הלימוד לאחר פתיחת שנת הלימודים יחוייב בתוספת קנס בסכום של 300 ₪.

שינויים במערכת הלימודים

 1. בתחילת כל סמסטר, תקבע תקופת שינויים, שתפורסם מראש ובה כל סטודנט יוכל לבצע שינויים במערכת השעות שלו.
  בתום תקופת השינויים, מדור שכ"ל יעדכן את כרטיס הסטודנט בהתאם לשינויים.
 2. בתקופת השינויים של סמסטר ב' ו/או קיץ ניתן להוסיף קורסים, להחליף קורס בקורס אחר, או להפחית קורסים עד 6 נקודות זכות ממספר נקודות הזכות אליהן נרשם הסטודנט בתחילת שנת הלימודים.
 3. סטודנט המבקש לעבור ממחלקה למחלקה לאחר תקופת ימי השינויים ישלם סך של 300 ₪ עבור כל בקשת מעבר.
 4. סטודנט שיורחק מהמכללה עקב החלטת ועדת משמעת, יחוייב בשכר לימוד על פי נוהלי הפסקת לימודים כדינו של סטודנט שהפסיק לימודים.

חידוש הרשמה

 1. סטודנט המעוניין לחדש הרשמתו למכללה, ישלם סך של 200 ₪ עבור חידוש לימודים.
 2. דמי הרשמה לסטודנט שנה א' בגובה של 400 ₪.
 3. מועמד ששילם דמי הרשמה לשנה"ל תשפ"ג וביטל הרשמתו או נדחה ומועמד ללימודים שוב לשנה"ל תשפ"ד, יהיה פטור מתשלום דמי הרשמה לשנה"ל תשפ"ד.

שירותי מידע- פורטל סטודנט

המכללה רשאית לחסום את נגישות הסטודנט למידע עקב אי הסדרת תשלומים למכללה.
סטודנט שתהיה לו יתרת חוב בשכ"ל/מעונות/תשלומים נלווים/קורסים בלימודי חוץ/אחר, תחסם בפניו הגישה לפורטל האישי ול – moodle. כמו כן לא יהיה זכאי להנפקת כרטיס נבחן ו/או לקבל כל אישור רשמי אחר של המוסד. (דף חשבון, אישור גובה שכ"ל, אישור על ציונים, אישור סיום וזכאות לתואר וכדומה).

אישור נבחן

סטודנט שהסדיר את כל חובותיו הכספיים, יוכל להפיק אישור נבחן מהפורטל האישי שלו ויהיה רשאי להבחן.

זכאות לתואר

לאחר קבלת כל הציונים, על הסטודנט להגיש בקשת זכאות לתואר, תנאי אישור הזכאות הינו סילוק כל החובות הכספיים של הסטודנט במהלך כל שנות לימודיו.

תעריפי שכר לימוד:

 1. שכ"ל בסיסי מלא לישראלים 15,265 ₪. (על בסיס מדד יולי 2023)
 2. * שכ"ל מופחת לתכנית מלאה לישראלים 11,296 ₪. (על בסיס מדד יולי 2023)
  * שכר הלימוד לתלמידי תואר ראשון ישראליים הופחת בהתאם להחלטת "הועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד
  במוסדות להשכלה גבוהה", בשיעור של 26% (עשרים ושישה אחוזים). ההפחתה בשכ"ל כפופה להחלטת הממשלה ויישומה ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנה"ל תשפ"ד 2023-2024. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן הפחתה זו כתנאי לביצועה. לפיכך, היה ולא תקבל המכללה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד האמור בסעיף 1.
  על פי הוראות האוצר והמועצה להשכלה גבוהה סטודנט לתואר ראשון בשנה הראשונה שהפסיק את לימודיו במהלך שנה"ל או שלא עמד בהצלחה בבחינות של 18 נ"ז (9 ש"ש) בסוף השנה, לא יהנה מההפחתה ויחויב בתעריף הגבוה דהיינו 100% = 15,265 ₪. (על בסיס מדד יולי 2023).
 3. סטודנטים אזרחי חו"ל או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר
  ישלמו שכר הלימוד הגבוה ב- 25% משכר הלימוד היסודי התקף באותה שנה.
 4. מדור שכר לימוד רשאי לשנות את שיעורי שכר הלימוד, תנאי התשלום ומועדיו בכפוף לנוהלי שכר הלימוד והחלטות הנהלת המכללה.
 5. חישוב שכר הלימוד לכל תלמיד יעשה על בסיס תכנית הלימודים כפי שנרשם הסטודנט, ביום עריכת המערכת ובהתאם לשינויים במערכת בתקופת השינויים.
 6. גובה שכר הלימוד עבור סטודנט במעמד שומע חופשי רשום הזכאי להבחן ולקבל גיליון ציונים גבוה ב- 30% משכר הלימוד הבסיסי הלא מופחת.
 7. סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים לא יהיה זכאי להנחת השיפוי שקיבל בתחילת שנת הלימודים ויחוייב בגינה.
 8. שכר הלימוד הבסיסי לא כולל תשלום עבור קורסי האנגלית וקורסי מכינה.

הבעה עברית:
הקורס הבעה עברית למתחילים אינו מקנה נ"ז והינו ללא תשלום. קורס חוזר בהבעה עברית אינו מקנה נ"ז והינו בתשלום בסך 565 ₪, (צמוד למדד יולי 2023). הקורס הבעה עברית למתקדמים מקנה 2 נ"ז ומחוייב בתשלום.

התשלום על ספר/חוברת לקורסי הבעה עברית יגבה בצמוד לחיוב הקורסים ע"י אמצעי התשלום שנמסר ע"י הסטודנט למדור שכר לימוד, במידה ואין אמצעי תשלום ניתן לשלם דרך הפורטל, כאמור תשלום שלא ישולם במועד יגרום לחסימה בפורטל/מודל..

תשלום עבור קורסי האנגלית:
מדור רישום יקבע את רמת האנגלית של הסטודנט, וזאת בהתאם להצגת ציון במבחן אמיר"ם/אמי"ר או רמת האנגלית בבחינה הפסיכומטרית לפני תחילת שנת הלימודים. בהתאם לרמת האנגלית שנקבעה, יירשם הסטודנט לקורסים הנדרשים.

תעריפי קורסים באנגלית ,קורסי מכינה וקורס הבעה עברית חוזר: (צמוד למדד יולי 2023):

(ביה"ס להנדסה, ביה"ס למדעי החברה והרוח)

על פי החלטות ועדת מלץ (הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד מספטמבר 1996) , הקורסים ברמות הנמוכות מרמת "מתקדמים ב' " חייבים בתשלום שכר לימוד נוסף. מחיר כל קורס המתקיים בהיקף של 4 שעות שבועיות סמסטריאליות לא יעלה על 15% משכר הלימוד השנתי המלא.

רמת הקורס

תעריף הקורס בש"ח

ב-% (משכר הלימוד המלא)

אנגלית טרום בסיסי א'

4580

30%

אנגלית טרום בסיסי ב'

3435

22.5%

אנגלית בסיסי

3435

22.5%

אנגלית מתקדמים א'

2290

15%

אנגלית מתקדמים ב' – קורס ראשון

ללא תשלום

אנגלית מתקדמים ב' – קורס חוזר

1527

מתמטיקה 0 לאיכות ואמינות

2540

פיזיקה 0 לאיכות ואמינות

2540

קורס הבעה עברית מתחילים חוזר

565

 

 • סטודנט החוזר על קורס אנגלית מתקדמים ב' ישלם 10% משכר הלימוד המלא.
 • סטודנט הלומד קורסי אנגלית או הבעה בלבד , ישלם שכ"ל עבור הקורס בתוספת 10% משכ"ל המלא.
 • סטודנט שנבחן במבחן דילוג ברמת בסיסי, הפרש התשלום עבור הקורס יחושב במעמד הרישום לקורס מתקדמים ב' בהתאם לתעריף שיפורסם במועד מאוחר יותר .
 • התשלום על תוכנות/ספרים לקורסי אנגלית יגבה בצמוד לחיוב הקורסים ע"י אמצעי התשלום שנמסר ע"י הסטודנט למדור שכר לימוד, במידה ואין אמצעי תשלום ניתן לשלם דרך הפורטל, כאמור תשלום שלא ישולם במועד יגרום לחסימה בפורטל/מודל.

שיטת חישוב שכר הלימוד:

 1. לכל סטודנט נקבע מחיר שעה נורמטיבית, על פי הנוסחה הבאה:
  שכר לימוד בסיסי מלא X מספר שנות לימוד תקניות לתואר = מחיר ל-1 נ"ז
  מס' נ"ז נדרש לתואר
  כל סטודנט משלם שכ"ל שנתי לפי מס' הנ"ז שאליהן נרשם, בתוספת תשלומים נלווים וקורסי מכינה .
  עבור כל 1 נ"ז עודפת (בנוסף למספר נ"ז הנורמטיביות שנקבעו במסלול בו לומד הסטודנט) ישלם הסטודנט מחיר 1 נ"ז.
 2. חישוב שכ"ל לתלמידי תואר ראשון יחושב לפי בסיס של 300% שכ"ל לתואר ראשון לתלמידי הנדסה יחושב לפי בסיס של 400% שכ"ל לתואר.
 3. סטודנט הלומד פחות מ- 50% מתוכנית הלימודים המלאה בתחום לימודיו, ישלם שכר לימוד יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד המופחת ( 1,130 ₪ צמוד למדד יולי 2023) . הוראה זו לא תחול כאשר מכסת הנ"ז שנותרה לסטודנט להשלמת לימודיו לתואר הינה פחות מחצי תכנית שנתית.
 4. מורים בשנת שבתון ישלמו שכ"ל עפ"י כתב התחייבות זה, ויטפלו בהחזר שכ"ל מקרנות השתלמות באופן אישי.
 5. סטודנט הלומד מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו (כולל הפסקת לימודים), ישלם תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד המופחת מעבר לחלקיות היחסית ללימודיו. (1,130 ₪ צמוד למדד יולי 2023)
 6. לא ייגבו תשלומים בגין קורסים שנלמדו במוסדות אקדמיים אחרים ואשר ניתן לגביהם פטור במסלולים העצמאיים של
  המכללה האקדמית כנרת.
 7. בסיורים לימודיים/חפירות המתקיימים במסגרת קורסי חובה יגבה תשלום רק עבור ארוחות במחירי עלות במידה ויהיו. בקורסי רשות יגבה תשלום רק עבור לינה, הוצאות נסיעה וארוחות – במחירי עלות. התשלומים האמורים יובאו לידיעת הסטודנטים ע"י רכזת המחלקה/הנהלת בית הספר מראש בטרם ההרשמה לקורסים.

תשלומים נלווים ונוספים לשכר הלימוד:

הסטודנטים יחויבו בתשלומים הנלווים הבאים:

 1. תשלום רשות: דמי רווחה ושירותים – 150 ₪. שירותי הרווחה כוללים: בטוח נגד תאונות אישיות, שירות sms, שירותי מידע, אינטרנט אלחוטי בקמפוס ותא קולי, סריקת מבחנים, פתיחת כרטיס קורא בספריה ללא תשלום , שירותי דיקאנט: מילגות וסיוע כלכלי, סיוע לימודי – שיעורי עזר וסדנאות – תשלום זה הינו וולנטרי וניתן לוותר על תשלום רשות זה לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים ובכפוף להודעה במייל או בכתב למדור שכר לימוד. סכום הזיכוי יקוזז מתשלומי שכר הלימוד. סטודנט שהתקבל בסמסטר ב' – רשאי להודיע על ויתור על תשלום זה עד לפתיחת סמסטר ב'.
  סטודנט שיוותר על תשלום זה לא יבוטח בבטוח תאונות אישיות ושמו לא יועבר לחברת הבטוח.
 2. תשלום רשות: אגודת הסטודנטים – 195 ₪: הסטודנט יחויב מראש בתשלום עבור אגודת הסטודנטים בסך 195 ש"ח. ניתן לחתום על כתב ויתור במשרד האגודה עד 15.11.2023 ולהעביר העתק חתום למדור שכר לימוד , לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי חבר. סכום הזיכוי יקוזז מתשלומי שכר הלימוד.
 3. תשלום חובה – דמי אבטחה – 380 ₪.
 4. תשלום חובה – תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג – 10 ₪.
 5. סטודנט במעמד שומע חופשי , ישלם דמי הרשמה אקדמיים בסך 250 ₪ לשנת לימודים.
 6. גובה המקדמה לשנה"ל תשפ"ב – 3000 ₪ הכוללים בתוכם את דמי הרווחה, השירותים, אגודת הסטודנטים, תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג ודמי האבטחה.
 7. סטודנט החייב בהגשת עבודה או מועד מיוחד בשנה שבה לא ערך תכנית לימודים יחוייב בתשלום בגובה 1,130 ₪. (10% משכר הלימוד המופחת. ₪ צמוד למדד יולי 2023)
 8. אי הגעה למועד חריג תגרור קנס בסך 100 ₪ לכל בחינה.
 9. במידה וסטודנט נרשם למועד ב' ולא הגיע יחוייב הסטודנט בקנס של 50 ₪ לכל בחינה ע"י אמצעי התשלום שאושרו על ידו לתשלום שכר לימוד ותשלומים נלווים.
 10. במידה וסטודנט הגיש בקשה למועד ג'/חריג ובקשתו אושרה ע"י מדור סטאטוס, ותואמה עימו בחינה, אך לא הגיע, יחוייב הסטודנט בקנס של 50 ₪ לבחינה ע"י אמצעי התשלום שאושרו על ידו לתשלום שכר לימוד ותשלומים נלווים.

אישורים וכרטיס נבחן:

 1. אישור לימודים – 3 עותקים חתומים (עם תחילת הלימודים).
 2. אישור זכאות לתואר – 3 עותקים חתומים.
 3. אישור מצב לימודים – בתשלום 25 ₪.
 4. גיליון ציונים חתום עברית/אנגלית – 25 ₪.
 5. עבור כל בקשה נוספת ישלם הסטודנט 25 ₪.
 6. אישורים נוספים יפורסמו במועד מאוחר יותר.
 7. אישור גובה שכר לימוד וכרטיס נבחן ללא תשלום ניתן להוציא ממסוף המידע – מכלול 3 באינטרנט.

הסדרי התשלום ומועדם:

 1. תשלום ראשון – מקדמה ע"ח שכר לימוד כתנאי להרשמה ולעריכת תכנית הלימודים בגובה 3,000 ₪ לפי הפרוט הבא: 2,265 ש"ח – שכ"ל לתואר ראשון, 380 ש"ח – דמי אבטחה (תשלום חובה), 150 ₪ – דמי רווחה ושירותים (תשלום רשות), 195 ₪ – אגודת הסטודנטים (תשלום רשות), 10 ₪ – תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג (תשלום חובה).
 2. תשלום מראש של שכר הלימוד – סטודנט לתואר ראשון המעוניין לשלם מראש את כל שכר הלימוד יוכל לפנות למדור שכר לימוד לקבלת שובר תשלום ולשלם עד לתאריך 13/10/2023 ויהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5%, ובתנאי שיערוך תכנית מלאה ויחויב ב-100% שכ"ל. (ההנחה אינה חלה על תשלומים עבור קורסי אנגלית/מכינה/תשלומים נלווים).
 3. שלום יתרת שכ"ל באמצעות הוראה לחיוב חשבון שתבוצע ב- 6 תשלומים שווים וצמודים למדד לצרכן בכל 16 לחודש.
  מועדי התשלומים: נובמבר 2023 – אפריל 2024.
  (במידה וה-16 לחודש יוצא ביום שאינו מוגדר כיום עבודה (שישי, שבת או חג), החיוב יתבצע ביום העוקב שהינו יום עבודה).
 4. תשלום יתרת שכ"ל באמצעות הוראת קבע בכרטיסי אשראי ב-6 תשלומים שווים וצמודים למדד לצרכן.
  מועדי התשלומים: נובמבר 2023 – אפריל 2024.
  (במידה וה-16 לחודש יוצא ביום שאינו מוגדר כיום עבודה (שישי, שבת או חג), החיוב יתבצע ביום העוקב שהינו יום עבודה).
 5.  לחיילים משוחררים תינתן האפשרות לשלם את המקדמה ואת שכר הלימוד באמצעות הפיקדון האישי, בכפוף לחוק קליטת
  חיילים משוחררים באמצעות שובר שישלח אליהם במייל ובתשלום השובר באזור האישי באתר הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
 6. סטודנט הלומד בסמסטר אחד ישלם את יתרת שכר הלימוד בתשלומים חודשיים, התשלום האחרון יבוצע חודש לפני סיום שנת הלימודים.
 7. פריסת התשלומים לקורסי אנגלית: הפריסה בכל סמסטר ל-3 תשלומים: קורס הנלמד בסמס' א': 16/11/2023-16/1/2024,
  קורס הנלמד בסמס' ב': 16/2/2024-16/4/2024.
 8. קורסי קיץ באנגלית ישולמו מראש לפני וכתנאי לרישום אליהם.

החזרת כספים בגין הפסקת לימודים או ביטול הרשמה:

החליט **הסטודנט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב למזכירות המחלקה, ע"ג טפסי הודעה על הפסקת לימודים.
לא תטופלנה הודעות על הפסקת לימודים אשר תועברנה בע"פ או באמצעות הטלפון. החזרת הכספים תבוצע רק לאחר
סמסטר א'. בכל מקרה של החזרת כספי הפיקדון, הכספים יוחזרו ישירות לבנק בו מתנהל הפיקדון של הסטודנט, ולא לידי
הסטודנט.

למסלולים המתחילים ב-3/12/2023– תשפד:

הודעת ביטול לימודים עד לתאריך 

למסלולים המתחילים ב-24/12/2023– תשפד:

הודעת ביטול לימודים עד לתאריך 

למסלול המתחיל במרץ 2024 – תשפד (אביבקיץ) הודעת ביטול לימודים עד לתאריך

ביטול ו/או הפסקת לימודים

תנאים להחזר שכר לימוד:

עד לתאריך 30.9.2023

עד לתאריך 30.9.2023

עד לתאריך 1.3.2024

החזר מלוא המקדמה

עד לתאריך 2/12/2023

עד לתאריך 23/12/2023

עד לתאריך 6.4.2024

החזר מחצית מגובה המקדמה

מתאריך:

3.12.2023 – 9.12.2023

מתאריך:

24.12.20203 – 30.12.2023

מתאריך:

7.4.2024-13.4.2024

חיוב מלוא המקדמה ללא החזר 

בין התאריכים:

 10.12.2023- 6.1.2024

בין התאריכים:

 31.12.2023 – 3.2.2024

בין התאריכים:                     

14.4.2024 – 1.6.2024 

יחוייב ב– 40% מגובה שכר הלימוד* הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

בין התאריכים:

7.1.2024 – 9.2.2024

בין התאריכים:

4.2.2024 – 1.3.2024

בין התאריכים:

2.6.2024 – 5.7.2024

יחוייב ב– 60%  מגובה שכר הלימוד* הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

מתאריך     10.2.2024

מתאריך     2.3.2024

מתאריך   6.7.2024

יחוייב במלוא שכר הלימוד * הכולל שחוייב בו ובתוספת התשלומים הנלוויים בין אם למד או לא.

 

* תלמידים לתואר ראשון המודיעים על הפסקת לימודים מחויבים עפ"י תעריף שכר-לימוד הבסיסי הגבוה ללא הפחתה.
* יתכנו שינויים בתאריכים בהתאם לפרסום לו"ז אקדמי לשנה"ל תשפ"ד.
** כל נוהלי הפסקת לימודים המצ"ב תקפים גם לסטודנטים במעמד שומע חופשי וגם לסטודנטים שלימודיהם הופסקו על רקע ועדת משמעת.

נוהלי הרשמה לקורסי אנגלית בסמסטר קיץ:

 1. ההרשמה החל מתאריך שיקבע ויפורסם בסוף סמסטר ב' בכל שנה ועד שלושה ימים לפני תחילת כל קורס
 2. ההרשמה מותנית בציון עובר של קורס הרמה המקדימה, או הצגת אישור על רמת אנגלית נוכחית.
 3. סטודנט המעוניין להירשם ישלם את הקורס דרך הפורטל באשראי דרך בקשות וערעורים.
 4. לאחר מכן יש להירשם לקורס מול רכזת המחלקה בטלפון או במייל ולהציג את אישור התשלום.

החזרי כספים בגין בטול הרשמה/הפסקת לימודים:

 1. בטול הרשמה עד שבועיים לפני פתיחת הקורס – יוחזר מלוא התשלום עבור הקורס.
 2. בטול הרשמה החל משבוע לפני פתיחת הקורס ועד ליום פתיחת הקורס – החזר 75% מעלות הקורס.
 3. אין החזרי שכ"ל במקרה של ביטול הרשמה לאחר פתיחת הקורסים.

ועדת חריגים לענייני שכר לימוד:

מועמד/סטודנט רשאי לפנות לועדת חריגים לענייני שכר לימוד בכתב בלבד. את הפניות יש להגיש לרכזת הועדה- משרד דיקנט הסטודנטים באמצעות הגשת טופס פניה אישי המפרט את פרטי הבקשה ונימוקים מפורטים. יש לצרף מסמכים ואישורים רלוונטיים, המעידים על המפורט בפניה. בקשה שהוגשה ללא האישורים המתאימים לא תטופל. פניות סטודנטים תתקבלנה עד חודש מתום הסמסטר שבגינו מתבקשת הפניה. ערעור סטודנט על החלטת הועדה יתקבל רק באם קיים מידע חדש או מסמכים שלא הוצגו בפני הועדה.

שירות מילואים:

סטודנט ששירת במילואים מעל 10 ימים במצטבר במהלך הסמסטר או 20 יום במצטבר בקורס שנתי ובשל כך הפסיק את לימודיו בקורס, ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחוייב בשכר לימוד נוסף, וזאת בתנאי שעדיין לא נבחן. באחריות הסטודנט להודיע מראש ועד שבוע מתאריך הבחינה למדור שכ"ל על הפסקת לימודיו בקורס וזאת בצירוף האישורים הרלוונטיים. סטודנט ששירת במילואים מעל 150 יום במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני הסמסטרים, מבלי שיחוייב בשכ"ל או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

הסכמת הסטודנט למסירת מידע למשרדי ממשלה/קרנות מלגות/משרד הבטחון/בטוח לאומי/ות"ת/למ"ס/אגודת הסטודנטים במכללה /ארגון הסטודנטים הארצי

בהרשמת הסטודנט למכללה ובקבלת וקריאת תקנון שכר לימוד זה המפורסם באתר המכללה, ובפורטל הסטודנט. הסטודנט מאשר בזאת ומסכים כי המכללה האקדמית כנרת תעביר למשרדי הממשלה ,משרד הביטחון/קרנות מלגות/ /מנהל הסטודנטים/בטוח לאומי /למ"ס/ות"ת, אגודת הסטודנטים במכללה וארגון הסטודנטים הארצי את כל המידע הדרוש להם וכן לצורך בחינת זכאותו ולמלגות להן הסטודנט זכאי. מידע הכולל מעקב בגין תכנית הלימודים , לרבות ציונים, תשלומי וגובה שכר לימוד, וכל דיווח אחר שיידרש בכל הנוגע לסטודנט והמצוי בידי המכללה ,במשך כל תקופת לימודיו ועם סיומה.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!