לבית המשפחה האקדמית כנרת,

בפרוס עלינו השנה העברית החדשה, ברצוננו לאחל לכם ולבני משפחותיכם שתהיה זו שנה

טובה ומוצלחת. שנה של בריאות איתנה, שנה של התחדשות, עשייה ענפה והגשמה עצמית. שתהא זו שנה של פעילות והישגים אקדמיים, קהילתיים וחברתיים. שירבו הצלחותינו ושנחזק

את הטוב המשותף ובכך נפעל כולנו יחד למען עתידה של המכללה והחברה כולה.

בברכת שנה טובה,

פרופ' שמעון גפשטיין
נשיא
מר מיקי לב
מנכ“ל

ﻟﺑﯾت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻛﻧﯾرت،

ﺑﺣﻠول اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛم وﻷﺑﻧﺎء ﻋﺎﺋﻼﺗﻛم ﺳﻧﺔ ﺟﯾدة وﻧﺎﺟﺣﺔ. ﻋﺎم ﻣن اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗﺟدﯾد، اﻟﻌﻣل وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟذات. ﻋﺳﻰ ان ﯾﻛون ﻋﺎم ﻧﺷﺎط واﻧﺟﺎزات أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ

وﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

ﻟﺗزﯾد ﻧﺟﺎﺣﺎﺗﻧﺎ وﻧﻌزز اﻟﻣﺷﺗرك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻌﻣل ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻣﻌًﺎ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻛﻠﯾﺔ

واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل.

ﺳﻧﺔ ﺟﯾدة،

اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﺷﻣﻌون ﺟﺎﻓﺳﺗﯾن
رﺋﯾس اﻟﻛﻠﯾﮫ

ﻣﯾﻛﻲ ﻟف
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

Greetings Kinneret Academic College Family,

With the new year upon us, we would like to wish you and your families a happy and successful year. A year filled with good health, renewal, bursting with contentment and achievements. May it be a year for academic, community and social activity and accomplishment. May our successes grow and strengthen our mutual generosity to work collective- ly to improve the college and the whole of society in the future.

Blessings for a Shana Tova,

Prof. Shimon Gepstein
President

Mr. Miki Lev
CEO

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!