תקנון האתר – תנאי שימוש

אתר האינטרנט של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן מציע מידע רב בתחומים שונים באמצעות רשת האינטרנט ומעמיד לרשותכם שירות מקוון בנושאים שונים וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים הבאים שיפורטו להלן.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכל מקום בו הניסוח הוא בלשון זכר נעשה הדבר לשם הנוחות בלבד, אולם האמור מיועד לגברים ונשים כאחד.
השימוש בשירותים האינטראקטיביים כפוף לתנאי השימוש הספציפיים של כל שירות ושירות. תנאים אלו קובעים מי זכאי לקבלם, זכויות וחובות המשתמש, מדיניות השמירה על הפרטיות וכל תנאי חיוני נוסף ככל שנדרש.
הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים האמורים לפני שתעשה שימוש בשירות המוצע, שכן עצם השימוש יהווה הסכמתך לתנאים. מקום בו לא יחולו תנאי שימוש מיוחדים, יחולו הוראות השימוש הכלליות.
המכללה האקדמית כנרת תהייה רשאית בכל עת לשנות את הוראות השימוש, ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף 7 ימים מיום פרסומו הראשון. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

לידיעתך – שירות (כגון: רישום מקוון) בו הנך נדרש למסור את פרטיך האישיים, כדוגמת שמך ודרכי התקשרות עמך, יכללו פרטיך האישיים במאגר מידע לשימוש המכללה האקדמית כנרת. באם הנך מתנגד לכך ששמך ייכלל במאגר, עליך לציין זאת במפורש במקום המתאים לכך.

עם רישומך כאמור במאגר המידע, המכללה האקדמית כנרת תהיה רשאית לשלוח אליך מידע בדבר שירותיו בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר. במידה ואין ברצונך להמשיך ולקבל מידע זה, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע באמצעות פניה בכתב למכללה האקדמית כנרת צמח ד.נ עמק הירדן 15132 עבור: מנהל אתר האינטרנט.
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות הדפים בהם צפית, השירותים והמידע שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, זמן שהייתך באתר, הפעולות שביצעת באמצעות האתר ועוד. המכללה האקדמית כנרת תשמור את המידע במאגרי המכללה. השימוש בנתונים אלו, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר,  כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע הנ"ל שישמש את המכללה האקדמית כנרת יהיה מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. המכללה תהיה רשאית למסור את המידע הסטטיסטי לצד ג', ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים את המשתמש באופן אישי.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ועל פי אמנות בין-לאומיות שייכות למכללה האקדמית כנרת. זכויות יוצרים אלו כוללות, בין השאר, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לתרגם, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם לשווק או למכור חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן.
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למכללה האקדמית כנרת, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המכללה האקדמית כנרת לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למכללה האקדמית כנרת כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין המכללה האקדמית כנרת אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המכללה האקדמית כנרת אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר המכללה האקדמית כנרת.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המכללה האקדמית כנרת לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

אחריות

המכללה האקדמית כנרת עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין המכללה נוטל אחריות.
השרות מוצע כמות שהוא, "As Is", והמכללה האקדמית כנרת  לא תישא  באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמש, לתכונותיו, יכולותיו, או מגבלותיו לגבי המשתמש.
המכללה האקדמית כנרת לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
המכללה האקדמית כנרת מאבטחת את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, המכללה אינה יכולה להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתי המכללה האקדמית כנרת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשביה.
המכללה האקדמית כנרת  אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המכללה האקדמית כנרת, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המכללה האקדמית כנרת או מי מספקיה.
המכללה האקדמית כנרת לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
המכללה האקדמית כנרת מכירה בערך ובפוטנציאל הטמון בדפי מידע אישיים באינטרנט, ולכן מאפשרת זאת לסטודנטים ולעובדים. עם זאת, המכללה אינה נוטלת על עצמה אחריות לתוכן דפים אלו.
שינויים באתר והפסקת השירות
המכללה האקדמית כנרת שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שיימצא לנכון בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.
לא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כלפי המכללה בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
המכללה האקדמית כנרת רשאית להחליט בכל עת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.

הדין החל על השימוש באתר ותנאיו הוא דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנוגע לשימוש באתר ותנאיו נתונה לבית המשפט בישראל.

אנו מאחלים לך שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר.

ט.ל.ח.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!