מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

תכנית M.A. בניהול תיירות ומלונאות

במהלך העשורים האחרונים, חלה עליה מתמשכת בתיירות העולמית, שלוותה גם בעליות מקבילות בתיירות לישראל. מדינת ישראל מראה מגמה מתמשכת של עליה בתיירות, ואשר מאוד הואצה בשנה האחרונה. ענף התיירות הוא בין ענפי הייצוא המובילים בעולם, וכגורם המקבל מטבע זר, יש לו השפעה על מאזן התשלומים של כל מדינה העוסקת בזה.

המורכבות של ענף התיירות ברמת מדינה נובעת מכך שחלק גדול מאופן התנהלות הענף נעוצה בתהליכים בינלאומיים מורכבים המתרחשים בסביבה גלובאלית. פירושו של דבר, שהענף תלוי בקשרי גומלין ברמה הבינלאומית ובהשפעות הנלוות לכך. לתהליך הגלובליזציה, המבטא מעבר מכלכלה מקומית לכלכלה גלובאלית ואזורית השלכות מרכזיות על החברה והכלכלה בכל התחומים, ובמיוחד בנושאים הקשורים עם תנועה מרחבית של אנשים מחוץ למדינותיהם, קרי תכנון, פיתוח וניהול תעשיית התיירות. הכלכלה הגלובאלית החדשה, טומנת בחובה פוטנציאל גבוה ביותר של פיתוח, אך בו זמנית מגדירה כללים חדשים של תחרות קשה ובלתי מתפשרת, ולעתים בתנאים חריפים של אי-ודאות, ולכן היא מהווה אתגר מרכזי בסדר היום של ניהול מערכות תיירות ומלונות. אי ודאות זו מתבטאת במשברים כלכליים, משברים ביטחוניים, שינויי אקלים, שינויים במגמות ודפוסי תיור וכן שינויים טכנולוגיים להם השפעה מרובה הן על התנהגות הצרכן והן על אופן ניהול ההיצע מכיוון הספק התיירותי.

ניהול התיירות כענף כלכלי, דורש אם כך, מעבר לרמת הניהול השוטף, הבנה בתהליכים מורכבים ובאסטרטגיות ניהול במרחב הגלובאלי (כולל השפעות הגלובליזציה והגלוקליזציה על כלכלת התיירות) ובתנאי אי-ודאות. לשם כך יש צורך בהכשרת דור של מנהלים בכירים המצוידים בכלי מחקר וניהול מתקדמים שיילמדו בקורסים מתאימים. מכלול הנושאים הנלמדים יאפשר לבוגרי התוכנית הבנה עמוקה של התהליכים המשפיעים על תכנון, פיתוח וניהול תיירות בסביבה גלובאלית ויאפשר ליישם את הידע בניהול הדורש ראייה אסטרטגית ארוכת טווח בכל ענפי התיירות והמלונאות ובתהליכי קבלת החלטות ברשויות האזוריות והלאומיות.

תכנית הלימודים הנה בשפה האנגלית, ומוצעת במסגרת של יום מלא בשבוע במשך שנתיים אקדמיות או של יומיים מלאים בשבוע במשך שנה אקדמית אחת. בשנה אקדמית שני סמסטרים. התכנית הנה ללא תיזה, אך נדרש מהסטודנטים לבצע פרויקט גמר.

נקודות זכות, מבנה קורסים, פרויקט
תכנית הלימודים בנויה מארבעה מרכיבים עיקריים:
קורסים בתיירות ומלונאות
קורסים בניהול ושיווק אסטרטגי
קורסים בכלכלה, ניהול פיננסי ומימון
קורסי בחירה

כל הקורסים הנם סמסטריאליים, כאשר קורס המוגדר כהרצאה הנו בן שעתיים שבועיות ומקנה 2 נקודות זכות (נ"ז), וסמינריון הנו בן 4 שעות שבועיות ומקנה 4 נ"ז. בנוסף לקורסים אלה, כל סטודנט אמור לבצע פרויקט גמר בהנחיה בסמסטר האחרון ללימודיו, המקנה 4 נ"ז. סך הכל יש לצבור בתואר 40 נ"ז, אשר מתוכם 28 נ"ז קורסי חובה ו-12 נ"ז קורסי בחירה. קורסי החובה מתחלקים ל-: 16 נ"ז הרצאות פרונטליות, 8 נ"ז סמינריונים, ו- 4 נ"ז פרויקט גמר.

במסגרת תכנית הלימודים קיימים 7 קורסי השלמה (כל אחד שעתיים שבועיות לסמסטר אחד) לסטודנטים חסרי רקע מתאים מהתואר הראשון. קורסים אלה אינם מקנים נקודות זכות. הקורסים הנדרשים הנם אינדיבידואליים לכל סטודנט וייקבעו על ידיי רשות המחלקה. סטודנט חייב להשלים קורסים אלה לפני או תוך כדי שנת הלימודים הראשונה.

דילוג לתוכן