תקנון מלגות

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

תקנון מלגות


תקנון מלגות תש"פתנאים כלליים:

1. הזכאות למלגה הינה בהתאם לתקנון המלגות, וכפופה לתנאי תקציב המלגות.
2. מלגות המכללה ניתנות כהשתתפות בשכר לימוד עד הסכום שנקבע ע"י המל"ג ות"ת בלבד,
ולא יותר מגובה שכר הלימוד בפועל לשנת הלימוד תשע"ט, לא כולל נילווים, אנגלית וקורסים חוזרים.
3. סטודנט שלומד פחות מחצי תוכנית לימודים אינו זכאי כלל למלגה.
4. סטודנט המקבל מימון או מלגה עבור לימודיו (לדוגמא: ממקום עבודה שלו או של הוריו / גוף ממשלתי/ קרנות) מעל 4,500 ₪ אינו זכאי למלגה.
5. סטודנט זכאי למלגה בתנאי שסיים את שנת לימודיו האקדמית ומילא את כל חובותיו האקדמיות.
6. סטודנט זכאי למלגה בתנאי שסיים את כל שעות הפעילות של המעורבות החברתית הקהילתית במידה ונדרש.
7. מלגות המכללה מוענקות בשתי פעימות: לאחר סיום כל סמסטר ולאחר שהסטודנט עמד בכל חובותיו (פרט למלגות מכללה שאינן על רקע סוציואקונומי שסכומן עד 3,000 ₪ שיוענקו בסוף סמסטר ב' בלבד).
8. במידה וסטודנט קיבל מלגת מכללה ולא עמד באחד מן התנאים האמורים בסעיפים 3-6, מתחייב הסטודנט להשיב את החלק שקיבל.
9. סטודנט שהורשע בוועדת משמעת תישלל זכותו למלגה. במידה וסטודנט קיבל מלגת מכללה והורשע בוועדת משמעת מתחייב הסטודנט להשיב את החלק שקיבל.
10. סטודנט שנמצא זכאי למלגה ישלם תחילה את שכר הלימוד ולאחר שמילא את מלוא חובותיו האקדמיות והכספיות למכללה, תועבר לו המלגה כזיכוי בשכר לימוד, למעט ובכפוף להחלטות הקרנות החיצוניות.
11. אין אפשרות לקבל כפל מלגות (למעט אם צוין אחרת).
12. קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בכל כנסי המלגות שייקבעו במהלך השנה, ובכתיבת מכתב תודה לתורם המלגה.
13. סטודנט שפרש מתוכנית המלגות של המכללה (מט"מ ו/או אחרת) לא יוכל לשוב לתוכנית.
14. מקבל מלגת מכללה יתחייב לחתום על הסכם המצוי בדיקנט הסטודנטים טרם קבלת המלגה.
15. על אף האמור לעיל, אין המכללה מחויבת למתן מלגה, לרבות לפונים העומדים בתנאי הזכאות לעיל.
16. מובהר כי תקנון מלגות זה נועד לאפשר לפונים לבחון עמידתם הראשונית בתנאי הזכאות הראשוניים, כאשר בנוסף להם נעזרת המכללה בתבחינים נוספים לשקילת אפשרות למתן מלגה לפונה, וכי כל פנייה תיבדק לגופה בהתאם לנסיבותיה.
17. סטודנט אשר קיבל מלגה, מהמכללה ו/או מצד ג' באמצעות המכללה, מתחייב שלא לעבור עבירה משמעתית ו/או שלא להתנהל ו/או להתבטא באופן אשר לעמדת המכללה עשוי לפגוע ברגשות הציבור (סטודנטים ו/או עובדים), בין במכללה ובין בפורומים ציבוריים-תקשורתיים (דוגמת אמצעי תקשורת ו/או אתרי שיתוף המונים, לרבות פייסבוק, טוויטר, אינסטנגרם, וואטס-אפ וכיו"ב), ו/או שלא להפר סעיף מסעיפי תקנון המלגות, שאם עשה כן, רשאית המכללה - על פי שיקול דעתה הבלעדי - להורות על שלילת הזכאות למלגה, חלקה או כולה, עקב אי-עמידה בתנאי המלגה ותוך חיוב הסטודנט בהשבת הכספים אשר קיבל עד לאותו שלב בגין המלגה. במקרה כאמור, חב הסטודנט בהשבת החלק שקיבל.
18. אין המכללה אחראית להחלטות ולשיקול הדעת של הקרנות שאינן קשורות למכללה.
19. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תקנון המלגות ו/או תנאי הזכאות למלגה ו/או על פי תנאי התקציב למלגות.
20. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי רק הודעת זכאות ואישור תנאי המלגה הפרטנית, לאחר שאושרה ע"י גופי המכללה, תחייב את המכללה ותזכה את הפונה. אין בשיחות ו/או בהבנות ו/או במצגים ו/או בפרסומים ו/או בתכתובות שונות, כדי לחייב את המכללה לעניין תנאי מלגה ו/או עצם זכאות למלגה.
21. המכללה זכאית לשנות בכל עת, לרבות למפרע, את תנאי הזכאות למלגה ו/או את התנאים להמשך מתן המלגה ו/או את הפרסומים בעניין מלגה.
22. אין להסיק מתקנון מלגות זה דבר זכאות לקבלת מלגה. מובהר כי זכאות לקבלת מלגה הינה מיום שקיבל הפונה אישור פורמאלי מהמכללה על כי אושרה פנייתו לקבלת מלגה.
23. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום שהניסוח הוא בלשון זכר יש לראותו כאילו נכתב גם בלשון נקבה.


אופן הגשת הבקשה לקבלת מלגה:
1. בקשה למלגה יש למלא דרך פורטל סטודנט-(אפשרויות נוספות).
2. בקשה למלגה יש להגיש בצירוף אסמכתאות מעודכנות המבהירות את הבסיס לפניה, וכן יש לפרט פירוט רחב ככל הניתן של הבסיס לפניה. טופס בקשה למלגה ללא האסמכתאות מעודכנות וללא פירוט כמבוקש לא ייבדק והבקשה תידחה.
3. כל השדות אותם יש למלא בטופס הבקשה לקבלת מלגה הינם שדות חובה .
4. בקשה למלגה ללא האסמכתאות המעודכנות וללא פירוט כמבוקש לא תיבדק והבקשה תידחה.
האישורים חייבים להיות סרוקים באופן קריא וברור.


ט.ל.ח