חג סוכות שמח

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

חג סוכות שמח


ֻסוֹכּת הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, ובו מצווה כל יהודי לשבת בסוכה. יום החג הראשון הוא יום טוב, ואחריו שישה ימי חול המועד. סוכות הוא החג השלישי מבין שלוש הרגלים המופיעים בתורה, כלומר בני ישראל היו
עולים בחג הסוכות לירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים. סוכות הוא החג היחיד ביהדות שאין לו מאפייני אוכל משלו, אם כי מקובל
להרבות בו באכילת פירות שנשתבחה בהן הארץ.

בסיום חג הסוכות, בכ"ב בתשרי, נהוג לחוג את חג שמחת תורה שהוא מועד יהודי המציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור
חדש.

ﻋﯾد اﻟﻌرش:
ﻋﯾد اﻟﻌرش/ اﻟﻣظﻠﺔ )ﺳوﻛوت( ھو ﻋﯾد ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس اﻟذي ﯾﺣﺗﻔل ﺑﮫ ﻟﻣدة ﺳﺑﻌﺔ
أﯾﺎم، وﺑﮫ ﻛل ﯾﮭودي ﯾﺟﻠس ﻓﻲ ﻋرﯾﺷﺔ. ﯾوم اﻟﻌﯾد اﻷول ھو ﯾوم طوف )יום טוב- ﯾوم ﺟﯾد(، وﺑﻌده ﺳﺗﺔ أﯾﺎم ﺣول ھﻣوﻋد )اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﯾوم اﻷول ﻣن اﻟﻌﯾد واﻟﯾوم اﻻﺧﯾر.( ﻋﯾد اﻟﻌرش ھو واﺣد ﻣن اﻟﺛﻼث أﻋﯾﺎد اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوراة، وﻗد ﻛﺎﻧوا ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﯾﺻﻌدون ﻓﻲ ﻋﯾد
اﻟﻌرش ﻟﻠﻘدس ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﮭﯾﻛل ﻣوﺟود. اﻟﻌرش ھو اﻟﻌﯾد اﻟوﺣﯾد ﻟدى اﻟﯾﮭود اﻟذي ﻟﯾس ﻟﮫ ﻣﻣﯾزات طﻌﺎم ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
أﻧﮫ ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ ﺗﻧﺎول اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﯾد اﻟﻌرش، 21 ﺗﺷرﯾن اﻷول، ﻣﺗﺑﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﯾد ﺳﯾﻣﺣﺎت ﺗوراه )ﺑﮭﺟﺔ اﻟﺗوراة( وھو ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮭودي اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻧﺗﮭﺎء اﻟدورة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺗﻼوة اﻟﺗوراة وﺑداﯾﺔ دورة
ﺟدﯾدة.

Sukkot
Sukkot is commonly translated as Festival of Tabernacles, is a bibli- cal Jewish holiday celebrated on the 15th day of the seventh month, Tishrei. Sukkot is a seven-day festival, with the first day celebrated as a full festival with special prayer services and holi- day meals. Throughout the week of Sukkot, meals are eaten in the sukkah (a walled structure covered with plant material, such as palm leaves). Sukkot is one of three Pilgrim Festivals that appear in the Torah, on which the Israelites were commanded to perform a pilgrimage to the Temple.
Sukkot is the only holiday in Judaism that does not have its own unique food, although it is common to eat many fruits blessed in the land of Israel.
At the end of Sukkot, on the 22nd of Tishrei, it is customary to cele- brate Simchat Torah, a Jewish holiday that marks the end of the annual cycle of Torah reading and the beginning of a new cycle of Torah reading.