מטרות וועדת האתיקה (להלן – הוועדה):

 • לשקף לסגל ההוראה את מחויבותו לקיום פעילות הוראה מכבדת ומקצועית.
 • לבחון ולהסדיר את העקרונות האתיים במחקרים של חברי סגל, עוזרי מחקר וסטודנטים במכללה.
 • לוודא את התאמת הצעות המחקר לעקרונות האתיים.
 • לאשר נהלי מחקרים שבהם מעורבים בני-אדם.
 • לטפל במתן אישורים למחקרים המבוצעים בידי חוקרים חברי סגל וסטודנטים.

הרכב הוועדה וסמכותה:
הוועדה תכלול לפחות חמישה חברי סגל, אשר ימונו על ידי המועצה האקדמית, בהמלצת הנשיא. ראש הועדה יהיה לפחות בדרגת מרצה בכיר, ויתמנה על ידי הנשיא מתוך חברי הוועדה.
סמכות הוועדה לאשר או לדחות הצעה למחקר שבו מעורבים בני-אדם; לבחון את סדרי השמירה על הנתונים שנאספו; לדרוש ולקבל פרטים על המעורבים בהכנת המחקר והמשתתפים בו וכיוצ"ב פעולות, שמטרתן פיקוח על קיום כללי האתיקה המקובלים במחקר.
יו"ר הוועדה ירכז את פעילותה, יקבע את מועדי ישיבות הוועדה ובסמכותו יהיה להזמין, אם ימצא לנכון, מומחים מתחומים שונים להיות נוכחים בישיבות הוועדה, להביע דעתם, בין כמשקיפים או כמומחים בנושא שעומד לבדיקה בפני הוועדה. אם הועדה מוצאת שמחקר שהובא בפניה עלול להביא לחריגה מהחלטות ועדת הלסינקי, לא תאשר הועדה את המחקר, ויו"ר הועדה יעלה את הנושא בפני נשיא המכללה.

הוראות כלליות:
כל הכתוב בקוד האתי המנוסח בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה.
איש סגל הוראה – אדם המועסק במכללה האקדמית כנרת במסגרת הוראה אקדמית
הוועדה תשקף לסגל ההוראה את החשיבות במילוי תפקידם באופן מקצועי ואתי.
איש סגל ההוראה לא יציג רעיונות שאינם שלו (במסגרת ההוראה ו/או המחקר) כאילו היו שלו.
איש סגל ההוראה יפרסם בשמו מחקר שביצע בפועל.
איש סגל ההוראה לא יכריז על עצמו כמחבר או עורך של מאמר/ספר/הרצאה אותם לא כתב או ערך בעצמו.
איש סגל ההוראה לא יפרסם בשמו רעיונות/ממצאים של חוקר אחר או של סטודנט ללא אישורו מראש ובכתב לפני פירסום המחקר.
האחריות המהותית והחוקית להגנת זכויות המעורבים במחקר (המשתתפים ועורכי המחקר) היא של החוקר המבצע את המחקר, ואינה באחריותה של הוועדה.
חוקר לא יערוך מחקר באופן הנוגד ו/או סותר את החוק. אישור של ועדת האתיקה, לנושאי האתיקה שבמחקר, אין בו כדי לקבוע שהניסוי תקין, או כי הוא עומד בדרישות החוק. אחריות החוקר לבצע מחקר במסגרת החוק בלבד.
במקרים בהם המחקר מנוהל או מבוצע על ידי סטודנט או עוזר מחקר – מטעמו ו/או בהנחייתו של איש סגל ההוראה, הגורם האחראי לבדיקת תקינותו האתית של המחקר וביצועו בסטנדרטים אתיים הוא איש סגל ההוראה.
אין לבצע מחקר הכולל מעורבות של בני-אדם (כנחקרים, משתתפים בניסוי או נשאלים) ללא אישור בכתב מראש של הוועדה, ובכפוף לתקנות הוועדה ולהנחיותיה.
מצופה מסגל ההוראה במכללה לגלם בהתנהגותם המקצועית דוגמה ומודל ליושרה בהתנהלות המחקר, באופן דיווח הממצאים ופרסומם. מצופה כי יקפידו על שמירת זכויות מושאי המחקר, והשותפים למחקר (עמיתים למחקר, עוזרי מחקר, סטודנטים).

אתיקה אקדמית בהוראה

 • במסגרת יחסי מרצה-סטודנט, יקפיד איש סגל ההוראה לפעול בכבוד כלפי הסטודנט ושמירה על זכויותיו, בכיבוד החוק והאוטונומיה הרוחנית והאינטלקטואלית שלו. אין לקיים העדפה על רקע גזע, מין, דת או כל הבדל לא-ענייני אחר. הכללים לדירוג הישגי הסטודנטים יהיו תמיד אחידים ושוויוניים וידועים לסטודנטים מראש. לא ניתן לחייב סטודנט ליטול חלק בפעילות אקדמית המנוגדת לעקרונותיו, אמונותיו או דתו. במקרים אלו, במסגרת קביעת הציון של הסטודנט, יטיל המרצה משימות השלמה על הסטודנט, ככל שניתן, או יפטור אותו מההשתתפות בפעילויות/משימות מהן נעדר הסטודנט באישור המרצה בשל הסיבות המנויות לעיל.
 • איש סגל ההוראה אשר משמש כמנחה במסגרת עבודת סמינר, מעבדה, פרויקט, ילווה את הסטודנט לכל אורך העבודה ויהיה מעורב בתהליך.
 • אין לעשות שימוש בחומרים של הסטודנטים (תוצרי למידה) ללא הסכמתם מראש ובכתב.
 • אנשי סגל ההוראה רשאים להביע את דעותיהם הפוליטיות, המגדריות, והדתיות ללא הפרעה, כל עוד ניתן לזהות את ההקשר בין הנאמר לנלמד ואין בכך כדי לכפות דעה. מחובתם של חברי סגל ההוראה לאפשר בשיעוריהם פלורליזם, ריבוי דעות והשקפות.
 • סגל ההוראה במכללה מחויב להעניק לסטודנטים את מיטב הידע האנושי בתחום הדעת הנלמד, ולהעניק להם את ההכשרה הטובה ביותר. כדי להשיג יעדים אלו על סגל ההוראה להקפיד על הסטנדרטים הגבוהים ביותר הנוגעים לדרך הלימוד, הערכת הסטודנט, מתן ציונים וכתיבת המלצות לבוגרים.
 • סגל ההוראה מחויב להתעדכן בספרות המקצועית הרלוונטית לתחום הדעת, לבנות תכניות לימוד מותאמות ולעדכנן מעת לעת.

אתיקה אקדמית בהקשר לדעות פוליטיות

 • אין להפלות סטודנטים, לטובה או לרעה, בשל דעותיהם הפוליטיות.
 • אין להפלות, לטובה או לרעה, חבר סגל הוראה או מועמד לכך, בתהליכי מינוי ראשון או בקידום בדרגה ובמתן קביעות בתפקיד, וכן בהליכי מינוי או בחירה לתפקיד אקדמי או מנהלי, בשל דעותיו הפוליטיות.
 • אסורה תעמולה מפלגתית במסגרת ההוראה. המרצים אינם רשאים לנצל את תפקידם כמורים, לשם הטפה פרטנית או שיטתית ובלתי ראויה לעמדה פוליטית, החורגת מהנדרש להוראת נושאי הקורס.
 • אנשי סגל ההוראה אינם רשאים להציג באופן מטעה דעה פוליטית אישית, כאילו היא עמדתה של המכללה האקדמית כנרת.

אתיקה אקדמית במחקר

א. הסכמה מדעת

 • לא ישתתף אדם במחקר אלא תוך מתן הסכמה מדעת ומראש.
 • הסכמה מדעת תינתן רק לאחר מתן הסבר ברור של מטרות המחקר, משמעותו, הסיכונים ו/או אי-הנוחות הכרוכים בו, הן למשתתף עצמו והן לאחרים, שאינם מעורבים ישירות במחקר (כגון: בני משפחה או אנשים שמשתייכים לקבוצה המזוהה).
 • נוסח ההסבר ונוסח ההסכמה מדעת יהיו תואמים לטופס המוצע על ידי ועדת האתיקה (ראה נספח 2).
 • הפעלת לחץ, ישיר או עקיף, על משתתף במחקר, להסכים להשתתף או להמשיך להשתתף במחקר, מנוגדת לכללי האתיקה של המכללה. על החוקר להבהיר למשתתף במחקר, כי הוא זכאי להפסיק את השתתפותו במחקר בכל עת. יש להקפיד הקפדה יתרה על היבט זה בכל הנוגע לגיוס משתתפים מתוך קהל הסטודנטים בקורס אקדמי.
 • אין לשתף במחקר קטין או אדם הסובל ממגבלה שאינה מאפשרת מתן הסכמה מדעת, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב של אפוטרופוס ובכפוף לאישור ועדת האתיקה. הסכמה כזו תינתן בהתאם לטופס הסכמה מדעת של הורים / אפוטרופוס (ראה נספח 3).
 • במחקרים במדעי החברה והרוח, כאשר דרישות מתודולוגיות מצריכות אי-גילוי מטרתו האמיתית של המחקר, רשאי החוקר, באישור ועדת האתיקה, לדחות את מתן ההסבר בעניין מטרת המחקר, עד לאחר תום הניסוי.
 • מרצה המעוניין לגייס משתתפים במחקר אקדמי מתוך הסטודנטים הרשומים לקורס אותו הוא מלמד, יגייס את המשתתפים על בסיס התנדבותי בלבד, וללא שום גמול ו/או סנקציה.
  מרצה קורס לא יוכל להציע תגמול כספי, מתן ציון או אמצעים אחרים לעידוד ההשתתפות במחקר בקרב הסטודנטים הלומדים באותו הקורס.

ב. חיסיון מידע אישי
חל איסור מוחלט על החוקר להשתמש במידע על ענייניו הפרטיים של המשתתף (שם, כתובת, מצב משפחתי, מצב בריאותי, מצב כלכלי וכיו"ב) לצרכים שאינם קשורים ישירות למחקר.
החוקר מחויב לשמור על חיסיון זהותם ועל כבודם ופרטיותם של המשתתפים, וירכז את פרטי המחקר במסד נתונים, אשר יבטיח את שמירת חשאיות פרטי המשתתפים במחקר.

ג. הליך קבלת אישור ועדת אתיקה:

 1. מרצה במכללה העורך מחקר (להלן: "החוקר") בו מעורבים בני אדם, כגון סקר, ניסוי התנהגותי או פניה לסטודנטים, חברי סגל או אנשים שמחוץ למכללה, חייב למלא טופס בקשת אישור לוועדת האתיקה (ראה נספח 1). יש לצרף לבקשה כתב הסכמה מדעת של הנבדק (ראה נספח 2). במחקר בו הנבדקים הם קטינים או חסרי ישע יש לבקש הסכמה להשתתפות במחקר מהאפוטרופוס החוקי שלהם (ראה נספח 3).
 2. את הבקשות לאישורה של ועדת האתיקה יש להגיש לפני ביצוע תכנית המחקר. הבקשות תוגשנה ליו"ר ועדת האתיקה.
 3. מילוי הטופס והעברתו לוועדה הם באחריותו המלאה של החוקר.
 4. במחקר הנערך על ידי סטודנט (במסגרת מטלה, סמינריון או פרויקט) ובו מעורבים בני אדם רשאי המנחה לפנות ליו"ר וועדת המחקר בעל פה, לבחינת הצורך בפניה פורמלית לוועדה.
 5. לאחר בחינת הדיווח על ידי הועדה, תוכל הועדה לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים:
  • אישור המחקר, בהתאם להודעת החוקר.
  • זימון החוקר למתן הסברים בעל פה לוועדה.
  • בקשה לחוקר להשלים נתונים בכתב. במסגרת זו עשוי החוקר להתבקש להעביר לוועדה פרטים על המחקר, כגון מכתב הסכמה של המרואיינים להשתתפות במחקר, מתודולוגיה של המחקר, נתונים על אוכלוסיית הסקר וכיוצ"ב.
  • מינוי אחד או יותר מחברי הועדה כבוחן (בוחנים) של המחקר. במקרה זה ייפגש חבר(י) ועדה זה (אלה) עם החוקר, ויביא המלצה לוועדה לדיון בבקשת החוקר.
 1. החלטת הוועדה יכולה להיות אישורו של המחקר, אישור המחקר בתנאים מגבילים או איסור על ביצוע המחקר במסגרת המכללה.
 2. החלטת הוועדה תובא לידיעת החוקר.
 3. אם החליטה הוועדה על איסור המחקר או על אישורו בתנאים מגבילים, יובא נוסח ההחלטה לידיעתו של יושב הראש של ועדת המחקר.
 4. החליטה ועדת אתיקה שלא לאשר את המחקר, זכאי החוקר לערער על ההחלטה, תוך פרק זמן של חודש ימים. הערעור יידון בפני ועדת ערעורים שתורכב מנשיא המכללה, דיקן ביה"ס הרלבנטי ויו"ר ועדת האתיקה. החלטת ועדת הערעורים היא סופית.
 5. בקשות שתוגשנה לאישור אתי לאחר ביצוע המחקר סותרות את מהותו של תקנון זה ויישקלו כעבירות משמעת עליו.

אישור וועדת האתיקה לגבי מחקרים המבוצעים ע"י סטודנטים:
ההחלטה אם מחקר של סטודנט (במסגרת סמינריון או פרויקט) מצריך אישור וועדת אתיקה, הינה בידי המנחה. במקרים אלו הפניה לוועדת אתיקה תעשה ע"י המנחה של הסטודנט ולא על ידי הסטודנט עצמו. ניתנת האפשרות למנחה הסמינריון להתייעץ בנושא בעל פה עם יו"ר הוועדה.

סמכויות הוועדה ודרכי פעולה באשר להפרות התקנון:

 1. איש סגל ההוראה העובר על אחד מסעיפי התקנון, עובר עבירת אתיקה.
 2. עבירה על תקנון האתיקה עלולה להוות גם עבירה משמעתית, אשר הטיפול בה מוקנה לביה"ד למשמעת של המכללה (בהתאם לתקנוני המשמעת). בסמכות וועדת האתיקה להחליט אם להעביר תלונה נגד איש סגל ההוראה לביה"ד למשמעת של הסגל האקדמי.
 3. אם התקבלה תלונה נגד איש סגל הוראה ו/או אם נודע לחברי וועדת האתיקה על עברה, רשאית הוועדה לדון בעניין.
 4. מידע אנונימי לא יובא לדיון.
 5. התלונה תיבדק ע"י יו"ר וועדת אתיקה והוא יחליט אם היא תובא לדיון בפני הוועדה.
 6. ניסוח מהות העבירה ירוכז ויועבר לנילון ע"י מזכיר/ת הועדה ו/או כל גורם אחר שימונה לכך ע"י יו"ר הוועדה.
 7. הדיון בתלונה בוועדת אתיקה יתקיים תוך 30 יום מיום מסירת מהות העבירה לנילון, או בכל מועד אחר כפי שיורה יו"ר הועדה, מוקדם ככל הניתן.
 8. זכותו של הנילון להגיב בכתב על התלונה ולהגיש את תגובתו הכתובה עד יום
  הדיון. אם יחליט הנילון שלא להגיב בכתב, שמורה לו הזכות להגיב בעל פה ביום הדיון בתלונה.
 9. אם הנילון לא יגיב בכתב לכתב התלונה שקיבל לידיו ו/או לא יופיע בפני הוועדה במועד שנקבע, רשאית הוועדה לדון בתלונה בהיעדרו.
 10. וועדת האתיקה תקבל החלטה ברוב דעות שלא בנוכחות הנילון.
 11. עותק מהחלטת הוועדה יישלח לנילון ולמתלונן.
 12. הדיונים בוועדה יתקיימו בדלתיים סגורות.
 13. הדיונים בוועדה יישמרו בסוד, וחשיפתם תיחשב עברת אתיקה, אלא אם החליטה הוועדה אחרת.
 14. אם הוועדה תמצא את הנילון אשם ותטיל עליו עונש, יוכנסו ההחלטה ומהות העונש לתיקו האישי.
 15. העונשים שבסמכות ועדת האתיקה להטיל הם:
  1. אזהרה
  2. דרישה/המלצה להתנצלות בכתב או בעל – פה של הצד הפוגע בפני הצד הנפגע.
  3. נזיפה

  ד. פסיקה לנקיטת צעדים חמורים יותר (במקרים של הפרה בוטה וחמורה)     שיובאו לאישור נשיא המכללה, כגון: השעיה, מניעת הגשה לדרגת קידום לתקופה קצובה ו/או לצמיתות, פסילת דרגת קידום שכבר הוענקה, שלילה או מניעת תפקיד במכללה לתקופה קצובה ו/או לצמיתות.

 16. נוהל ערעור
  ערעורים על החלטות ו/או התנהלות הוועדה יידונו ע"י ועדת ערר.
  חברי ועדת הערר יהיו: דיקני בתי הספר וחבר סגל בדרגת פרופ"ח או פרופ' מן המניין שייבחר ע"י הנשיא. נציג ועדת האתיקה יהיה משקיף בוועדה (ללא זכות הצבעה).
  יו"ר וועדת הערר יהיה אחד הדיקנים שימונה בהסכמה ע"י חברי וועדת הערר אד הוק.
  וועדת הערר יכולה לקבל את הערעור, לדחות אותו או לשנות את פסיקת ועדת האתיקה.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!