תקנון ועדת אתיקה

מטרות הועדה:
• לבחון ולהסדיר את העקרונות האתיים במחקרים של חברי סגל, עוזרי מחקר וסטודנטים במכללה.
• לבחון את התאמת הצעות המחקר לעקרונות האתיים.
• לאשר תהליכי מחקרים שבהם מעורבים בני-אדם.
• לטפל במתן אישורים למחקרים המבוצעים בידי חוקרים חברי סגל וסטודנטים.

כללי:
הוועדה תכלול חמישה חברי סגל, אשר ימונו על ידי המועצה האקדמית, בהמלצת הנשיא. ראש הועדה יהיה לפחות בדרגת מרצה בכיר.
האחריות המהותית והחוקית להגנת זכויות המעורבים במחקר (המשתתפים ועורכי המחקר) היא באחריותו של החוקר המבצע את המחקר, ואינה באחריותה של הוועדה.
חוקר לא יערוך מחקר באופן הנוגד את החוק. אישור של ועדת האתיקה, לעניין האתיקה שבמחקר, אין בו כדי לקבוע שהניסוי תקין או כי הוא עומד בדרישות החוק. אחריות החוקר לבצע מחקר במסגרת החוק בלבד.
במקרים בהם המחקר מנוהל או מבוצע על ידי סטודנט או עוזר מחקר – מטעמו ו/או בהנחייתו של חבר סגל, הגורם האחראי לבדיקת תקינותו האתית של המחקר וביצועו בסטנדרטים אתיים הוא חבר הסגל.
אין לבצע מחקר בבני-אדם ללא אישור בכתב מראש של הוועדה, ובכפוף לתקנות הוועדה ולהנחיותיה.

הסכמה מדעת:

  • לא ישתתף אדם במחקר אלא בהסכמה מדעת ומראש!
  • הסכמה מדעת תינתן רק לאחר מתן הסבר ברור של מטרות המחקר, משמעותו, הסיכונים ו/או אי הנוחות הכרוכים בו, הן למשתתף עצמו והן לאחרים, שאינם מעורבים ישירות במחקר (כגון: בני משפחה או אנשים שמשתייכים לקבוצה המזוהה).
  • נוסח ההסבר ונוסח ההסכמה מדעת יהיו תואמים לטופס המוצע על ידי ועדת האתיקה (ראה נספח 2).
  • הפעלת לחץ, ישיר או עקיף, על משתתף במחקר, להסכים להשתתף במחקר, מנוגדת לכללי האתיקה של המכללה. על החוקר להבהיר למשתתף במחקר, כי הוא זכאי להפסיק את השתתפותו במחקר בכל עת.
  • אין לשתף במחקר קטין או אדם הסובל ממגבלה שאינה מאפשרת מתן הסכמה מדעת, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב של אפוטרופוס ובכפוף לאישור ועדת האתיקה. הסכמה כזו תינתן בהתאם לטופס הסכמה מדעת של הורים / אפוטרופוס (ראה נספח 3).
  • במחקרים במדעי החברה, כאשר דרישות מתודולוגיות מצריכות אי גילוי מטרתו האמיתית של המחקר, רשאי החוקר, באישור ועדת האתיקה, לדחות את מתן ההסבר בעניין מטרת המחקר עד לאחר תום הניסוי.

חיסיון מידע אישי:
חל איסור מוחלט על החוקר להשתמש במידע על ענייניו הפרטיים של המשתתף (שם, כתובת, מצב משפחתי, מצב בריאות, מצב כלכלי וכיו"ב) לצרכים שאינם קשורים ישירות למחקר.
החוקר מחויב לשמור על חיסיון זהותם ועל כבודם ופרטיותם של המשתתפים, וירכז את פרטי המחקר במסד נתונים אשר יבטיח את שמירת חשאיות פרטי המשתתפים במחקר.

סמכויות הוועדה:
סמכות הוועדה לאשר או לדחות הצעה למחקר שבו מעורבים בני-אדם; לבחון את סדרי השמירה על הנתונים שנאספו; לדרוש ולקבל פרטים על המעורבים בהכנת המחקר והמשתתפים בו וכיוצ"ב פעולות, שמטרתן פיקוח על קיום כללי האתיקה המקובלים במחקר.
יו"ר הוועדה ירכז את פעילותה, יקבע את מועדי ישיבות הוועדה ובסמכותו יהיה להזמין, אם ימצא לנכון, מומחים מתחומים שונים להיות נוכחים בישיבת הוועדה, להביע דעתם, בין כמשקיפים או כמומחים בנושא שעומד לבדיקה בפני הוועדה.

הליך קבלת אישור ועדת אתיקה:
1. מרצה במכללה העורך מחקר (להלן: "החוקר") בו מעורבים בני אדם, כגון סקר או פניה לסטודנטים, חברי סגל או אנשים שמחוץ למכללה, חייב למלא טופס בקשת אישור לוועדת האתיקה (ראה נספח 1). יש לצרף לבקשה כתב הסכמה מדעת של הנבדק (ראה נספח 2). במחקר בו הנבדקים הם קטינים או חסרי ישע יש לבקש הסכמה להשתתפות במחקר מהאפוטרופוס החוקי שלהם (ראה נספח 3).
2. את הבקשות לאישורה של ועדת האתיקה יש להגיש לפני ביצוע תכנית המחקר. הבקשות תוגשנה ליו"ר ועדת האתיקה.
3. מילוי הטופס והעברתו לוועדה הם באחריותו המלאה של החוקר.
4. לאחר בחינת הדיווח על ידי הועדה, תוכל הועדה לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים:

א. אישור המחקר, בהתאם להודעת החוקר.
ב. זימון החוקר למתן הסברים בעל פה לוועדה.
ג. בקשה לחוקר להשלים נתונים בכתב. במסגרת זו עשוי החוקר להתבקש להעביר לוועדה פרטים על המחקר, כגון מכתב הסכמה של המרואיינים להשתתפות במחקר, מתודולוגיה של המחקר, נתונים על אוכלוסיית הסקר וכיוצ"ב.
ד. מינוי אחד מחברי הועדה כבוחן של המחקר. במקרה זה ייפגש חבר ועדה זה עם החוקר ויביא המלצה לוועדה לדיון בבקשת החוקר.

5. החלטת הועדה יכולה להיות אישורו של המחקר, אישור המחקר בתנאים מגבילים או איסור על ביצוע המחקר במסגרת המכללה.
6. החלטת הועדה תובא לידיעת החוקר.
7. אם החליטה הועדה על איסור המחקר או על אישורו בתנאים מגבילים, יובא נוסח ההחלטה לידיעתו של יושב הראש של ועדת המחקר.
8. החליטה ועדת אתיקה שלא לאשר את המחקר, זכאי החוקר לערער על ההחלטה, תוך פרק זמן של חודש ימים. הערעור יידון בפני ועדת ערעורים שתורכב מנשיא המכללה, דיקן ביה"ס הרלבנטי ויו"ר ועדת אתיקה. החלטת ועדת הערעורים היא סופית.

אישור ועדת האתיקה לגבי מחקרים המבוצעים ע"י סטודנטים:
ההחלטה אם מחקר של סטודנט מצריך אישור וועדת אתיקה, הינה בידי המנחה. במקרים אלו הפניה לוועדת אתיקה תעשה ע"י המנחה של הסטודנט ולא על ידי הסטודנט עצמו. יש לציין כי ניתנת האפשרות למנחה הסמינריון להסתפק בהתייעצות בעל פה עם הוועדה.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!