בחינה מקוונת מושתתת על אמון בין המרצה והנבחן ונדרשת בה (כמו גם בבחינות רגילות) הוגנות, יושרה, אחריות אישית ועמידה בלתי מתפשרת בערך של טוהר הבחינה.
על מנת להקל על ניהול הבחינה ובמטרה להיצמד לכללי ותקנוני המכללה נוסחו הנחיות להשתתפות בבחינות מקוונות.
יתרה מזאת, המתכונת המקוונת מטילה אחריות וכן מספר משימות על הסטודנט, הן להיערכות לבחינה והן להתנהלות במהלכה.

  • נהלי בחינות מקוונות

    הכנות טרום הבחינה

    • א. על הסטודנט לוודא מבעוד מועד כי לרשותו יש מחשב נייח/ נייד המחובר למקור מתח, חיבור לרשת האינטרנט, מצלמת אינטרנט תקינה, מיקרופון פנימי או חיצוני המחובר למחשב בלבד (אלא אם יש מיקרופון מובנה במצלמה), טלפון חכם ומטען זמין הנמצא בקרבת הנבחן. באם יש צורך בסיוע לקיום המבחן ניתן כאמור לפנות לדיקנט הסטודנטים.
    • ב. על הסטודנט להימצא בסביבה נפרדת וללא אנשים נוספים הנמצאים בחלל/ מרחב הבחינה. מומלץ להתמקם בחדר נפרד וללא הפרעות ורעשי רקע מיותרים. חל איסור על הפעלת מכשירי טלוויזיה או רדיו בחדר.
    • ג. על הנבחן לשבת מול שולחן ולא על ספה או מיטה.
    • ד. חדר העבודה צריך להיות מואר ברמת בהירות של אור יום. תאורת תקרה עדיפה.
    • ה. על הסטודנט להתלבש בלבוש מלא כמו בכל יציאה מרחב הציבורי.
    • ו. על הסטודנט להצטייד בתעודה מזהה ולהציג אותה למצלמה כשיתבקש להזדהות.
    • ז. אלא אם ניתן אישור מפורש בכתב, לא ניתן להחזיק בסביבת הנבחן אוזניות, מכל סוג שהוא, מחשב ו/או טלפון נוסף שאינם משמשים לצורך הבחינה, מכשיר תקשורת מכל סוג שהוא, שעון חכם, מכשיר הקלטה או שמע.
    • ח. על הסטודנט לוודא כי ניתן במחשבו להפעיל את תוכנת ZOOM או כמותקנת במחשב או דרך האינטרנט.
    • ט. בחינה במודל- כל סטודנט חייב לאשר דיגיטלית באמצעות מערכת המודל כי ינהג על פי כללי האתיקה ותקנון המשמעת.
    • י. ללא חתימה כאמור תינעל הבחינה בפני הסטודנט והוא לא יוכל להוריד או להגיש מבחנים ועבודות בגישה מקוונת.

    במהלך הבחינה

    • במהלך כל מבחן מרוחק/ מקוון, בין זמני פתיחתו וסגירתו, חל איסור מוחלט על כל הסטודנטים הרשומים בקורס לקיים ביניהם או עם כל אדם אחר תקשורת מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין. איסור זה חל גם על סטודנטים הרשומים לקורס ואינם משתתפים במבחן עצמו כמו כן חל איסור מוחלט על שימוש בעזרה או ניסיון שימוש באמצעי כלשהו שאינו מותר במפורש בהנחיות לבחינה. הפרתם של איסורים אלה תהווה עבירת משמעת חמורה במיוחד.
    • לקראת תחילת הבחינה ולאחר תהליך הזיהוי, הנבחן ינתק את אחד המכשירים (מחשב או טלפון נייד) בהתאם להוראות שיקבל מהמשגיח / מרצה.
    • בבחינות באפליקציית Tomax – הסטודנטים יתבקשו להזדהות באמצעות תעודה מזהה. הבחינה מצולמת, מנוטרת ומוקלטת.
    • שאלות למרצה– מרצה הקורס ידאג לעדכן את הסטודנטים טרם תחילת הבחינה על אופן ההתקשרות עמו במהלך הבחינה. סטודנט המבקש לשאול את המרצה שאלת הבהרה ביחס למבחן יעשה זאת באופן ההתקשרות אשר הוגדר מראש ע"י מרצה הקורס.
    • תקלות טכניות במהלך הבחינה– במידה וסטודנט נתקל בבעיה טכנית במהלך הבחינה (הפסקת חשמל, נפילת אינטרנט, תקלה במערכת המודל, הודעת שגיאה וכו') יש ליידע באופן מיידי את מרצה הקורס בדבר התקלה. לאחר מכן  יש להפנות  את הבעיה לצוות התמיכה הטכני של המכללה בטלפונים הבאים: 050-5656334, 04-6653768, 04-6653767. במקביל, על הסטודנט לבצע תיעוד מפורט ככל הניתן של התקלה כולל זמנים, תיאור התקלה, אופן התמודדות עם התקלה (פניה לצוות הטכני, פניה למרצה/ משגיח…). במקרה ומסיבה כלשהי הסטודנט לא הצליח להתחבר מחדש למשך זמן העולה על 15 דקות, המרצה / המשגיח בתאום עם המרצה יתנו מענה פרטני לסטודנט. במקרה של חשד להפרת תקנון המשמעת יהיה המרצה / המשגיח רשאי להגיש תלונה לוועדת משמעת.
    • יציאה לשירותים– בחינות שנמשכות עד שעתיים לא תתאפשר יציאה לשירותים. בבחינות ארוכות יותר יציאה לשירותים מצריכה אישור ממשגיח הבחינה או המרצה בהיעדר משגיח.
    • הגשת הבחינה בזמן –על הסטודנט להגיש את המטלה בזמן שנקבע. במועד הסגירה תינעל ההגשה על ידי המערכת. אם פתח הסטודנט את המטלה אך לא הגיש את המבחן בזמן יקבל ציון נכשל עבור אותו מועד. באחריותו הבלעדית של הסטודנט להותיר לעצמו זמן מספיק להתמודדות עם תקלות ולהעלות את מבחנו טרם מועד הסגירה. גם בבחינה בה על הסטודנט להגיש ולהעלות קבצים שנסרקו יש להקפיד על השליחה בזמן, אחרת הבחינה לא תתקבל.

    הפרת נהלים

    • בכל מקרה של חשד לפגיעה בטוהר הבחינה, למרצה הקורס ולמדור בחינות יש את הסמכות לברר את הנושא עם הסטודנט במועד שיקבע לאחר תום הבחינה ולטפל בהתנהגות הבלתי תקינה לרבות אפשרות הגנה על הבחינה בעל פה ו/או הגשת תלונה לוועדת המשמעת.
    • נהלים אלה אינם מייתרים את תקנון המשמעת אלא באים להוסיף עליו.

    התחייבות הנבחן- להלן נוסח ההתחייבות כפי שיופיע בכניסה לבחינה מקוונת (מודל, זום, טומקס או כל תוכנה אחרת):

    הנני מתחייב כי קראתי והבנתי את כלל ההנחיות המפורטות בנוהל נבחנים בבחינה מקוונת והנני מתחייב לפעול בהתאם הנחיות אלה. ידוע לי כי באם לא אפעל על פי הנוהל הנני צפוי לטיפול משמעתי בהתאם לנהלי המכללה כפי שמופיעים בתקנון המשמעת. כמו כן הנני נותן בזה את הסכמתי המלאה והבלתי חוזרת לצילום ותיעוד של מהלך הבחינה, בין אם באמצעות תוכנת ה- ZOOM ובין באמצעות אפליקציה אחרת. ידוע לי כי הצילומים משמשים אך ורק לצרכי מעקב, ניטור וניהול תקין של הבחינה וכי הללו ימחקו בהתאם לנוהל שמירת המחברות.

    יובהר בזאת כי חתימתי זו מהווה אישור לכלל המבחנים המקוונים להם אדרש במהלך תקופת לימודיי במכללה האקדמית כנרת.

  • מדריך לנבחן במודל

    הדרכה לנבחנים בבחינות מקוונות במודל

    סטודנטים יקרים,

    כידוע לכם, חלק מהבחינות המקוונות יתקיימו באמצעות מודל.

    ראשית  עליכם להיכנס לפורטל הסטודנט – לוח בחינות- בעמודה שנקראת "שם המטלה" ושם תוכלו לצפות באיזו מתכונת הבחינה תתקיים הבחינה תתקיים.

    מדריך זה אמור לפרט את כל סדר הפעולות לבחינה באמצעות מודל בלבד:

    בחינת מודל רגילה-

    הנכם נדרשים להיכנס לקורס הספציפי בפורטל וללחוץ על הקישור למודל של הקורס.

    בקישור תופיע הבחינה כמטלה.

    עליכם לענות לשאלות הבחינה ולהגישה על פי ההנחיות של המרצה.

    בחינה במודל בחינות-

    עליכם להיכנס לאתר המכללה דרך הקישור- https://go.kinneret.ac.il/

    לבחור את "אתר הבחינות במודל".

    בחלון שיפתח עליכם להזדהות עם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים ואת הסיסמא האישית של המודל.

    אחרי הכניסה למערכת,  הבחינה תופיע תחת שם הקורס הרלוונטי.

    עליכם לענות לשאלות הבחינה ולהגישה על פי ההנחיות של המרצה.

    יתכן כי הבחינות יבוצעו עם השגחה מרחוק באמצעות תוכנת זום.  במקרה כזה ישלח אליכם קישור לזום על ידי המרצה.

    הנכם נדרשים להיערך תשתיתית עם:

    • מצלמה
    • מיקרופון
    • חיבור יציב לחשמל ולרשת (מומלץ קווי).

     

    בהתחברות למערכת הנכם נדרשים לבצע את הפעולות הבאות:

    • חתימה על הצהרת נבחן ואישור לביצוע בחינה אונליין
    • יתכן כי תתבקשו להציג תעודה מזהה (ת.ז/רישיון נהיגה)

    אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בהתנסות ובהמשך בכל הבחינות

    צוות מדור בחינות.

  • מדריך לנבחן בתומקס

    הדרכה לנבחנים בבחינות מקוונות במערכת תומקס

    סטודנטים יקרים,
    כידוע לכם, חלק מהבחינות המקוונות יתקיימו באמצעות תוכנת תומקס.

    ראשית  עליכם להיכנס לפורטל הסטודנט – לוח בחינות- בעמודה שנקראת "שם המטלה" ושם תוכלו לצפות באיזו מתכונת הבחינה תתקיים.

    מדריך זה אמור לפרט את כל סדר הפעולות לבחינה באמצעות תומקס בלבד.

    הנכם נדרשים להוריד את התוכנה למחשבכם האישי ולבצע התנסות על מנת שתהיו ערוכים לביצוע הבחינות הסמסטר.

    להורדת התוכנה לחץ כאן

    1. להלן מדריך לעדכון המערכת כולל התנהלות הבחינה. המדריך כולל  חמישה שלבים:
      • שלב א'- חובה לקרוא לפני שמתחילים
      • שלב ב'- התקנת המערכת
      • שלב ג' – כניסה למבחן
      • שלב ד'- מהלך המבחן
      • הכנות לפני ביצוע המבחן

      כניסה למדריך המלאלחץ כאן

    2. בכל בעיה בהתקנת התוכנה יש לפנות למחלקת התמיכה של המכללה בטלפונים הבאים: 050-5656334,
      04-6653768, 04-6653767 , 04-6653859.
    3. הבחינות יבוצעו עם השגחה מרחוק באמצעות מצלמה ומיקרופון.
    4. הנכם נדרשים להיערך תשתיתית עם:
      • מצלמה
      • מיקרופון
      • חיבור יציב לחשמל ולרשת (מומלץ קווי).
    5. לפני כל בחינה בתומקס ישלח זימון לכל נבחן באמצעות דוא"ל.
    6. בזימון יופיע "מזהה הבחינה".
    7. כמו כן בתחילת הבחינה תדרשו להזין "מזהה נבחן" שזהו מספר תעודת הזהות שלכם.
    8. בהתחברות למערכת הנכם נדרשים לבצע את הפעולות הבאות:
      • חתימה על הצהרת נבחן ואישור לביצוע בחינה אונליין
      • להצטלם ולהציג תעודה מזהה (ת.ז/רישיון נהיגה)
      • לחיצה על התחל בחינה

    כל השלבים שפורטו מעלה מפורטים עבורכם, כולל צילומי מסך בלינק המדריך המלא מסעיף 1.

    התנסות

    אנו ממליצים לכם לבצע מבחן התנסות.

    מבחן ההתנסות כולל שאלות מסוגים שונים וכמו כן שאלות התמצאות במערכת. אין בהכרח קשר בין סוגי השאלות שיופיעו בהתנסות לסוגי השאלות שיהיו לכם בבחינות.

    את מבחן ההתנסות תוכלו לבצע רק לאחר התקנת התוכנה והפעלתה.

    ההתנסות פתוחה עבורכם בכל שלב והמערכת תאפשר לכם לבצע מספר התנסויות.

    להלן מזהה הבחינה לביצוע ההתנסות : ee296bf9.

    ברגע שתכניסו מזהה בחינה לתוכנה, המחשב שלכם ינעל ולא תהיה גישה לדפדפן או מידע על המחשב.

    לפניכם נספח א' ובו מענה לשאלות נפוצות כולל תשובות לשאלות בנושא הגנה ושמירה על פרטיות בעת השימוש במערכת. 

    אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בהתנסות ובהמשך בכל הבחינות

    צוות מדור בחינות.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!